Ορθή Επανάληψη (προσθήκη εγγυητικής συμμετοχής) Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Χρωματισμοί Δημοτικού Σχολείου Μεσοποταμίας” Α.Μ. 60/2017, µε προϋπολογισμό 71.150,00€ µε ΦΠΑ 24%.

Ο Δήμος Καστοριάς  προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:  

«Χρωματισμοί Δημοτικού Σχολείου Μεσοποταμίας»Α.Μ. 60/2017, µε προϋπολογισμό 71.150,00€ µε ΦΠΑ 24%.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία  των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων.

 Ο Προϋπολογισμός της μελέτης αναλύεται ως εξής :

Εργασίες : 42283,70 ΓΕ & ΟΕ (18%) : 7611,07€,  

Απρόβλεπτα : 7484,22€, Στρογγύλευση 0,04 Φ.Π.Α. 24% : 13770,97€,

Γενικό Σύνολο : 71.150,00€

Οι ενδιαφερόμενοι µμπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πυθαγόρα 1 Μανιάκοι Καστοριάς 52100 (ισόγειο) και να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και επιμέλεια, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου «www.kastoria.gov.gr» 

 Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του ν.4412/16.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική συμμετοχής ποσού 1148,00€ (2% χωρίς ΦΠΑ)

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2467351619, FAX επικοινωνίας 2467081301, αρμόδιος  υπάλληλος για επικοινωνία κ. Τσακλίδης Ιωάννης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις   29 / 05  /2018 και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10.00 π.µ. , µε κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά µόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο κτίριο του Δημαρχείου Καστοριάς , Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο,( αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) στην Καστοριά, Τ.Κ. 52100.

 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, που είναι ο Δήμος Καστοριάς, µε το αρμόδιο όργανο του, την Οικονομική Επιτροπή.

DIAKIRIKSI ORTHI EPANALIPSI ADAM

s.ypoxr.

Texniki Ekthesi

TEYD

TEYD_word

Prom-Proypol-Timol-ETEP

Entipo prosforas

Σας προτείνουμε...