Ανακοίνωση θεώρησης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών – Ορθή Επανάληψη

Ο Δήμος Καστοριάς, στα πλαίσια του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα του άρθρου 22 που αφορά την θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου,

καλεί

τους επαγγελματίες πωλητές υπαιθρίου εμπορίου και συγκεκριμένα λαϊκών αγορών  πριν την λήξη της  αδείας των,(υπολογίζοντας τρία έτη από την ημέρα τελευταίας θεώρησης της αδείας των) να φροντίσουν άμεσα να καταθέσουν αίτηση-δήλωση ,στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι:

α) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21,

β) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38,

γ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα,

δ) εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3 τριών τελευταίων (3) ετών, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21,

ε) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,

στ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36.

ζ) κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β’1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (παρ. 1 άρθρο 22 Ν.4497/17)

η)Για τη θεώρηση της άδειας ο επαγγελματίας καταθέτει υπέρ του Δήμου παράβολο ύψους 15€ και προσκομίζει δημοτική ενημερότητα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, αφού εξετάσουν τα δικαιολογητικά, θεωρούν την άδεια ή απορρίπτουν το αίτημα θεώρησης.

Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει νέο  αίτημα θεώρησης εντός προθεσμίας ενός έτους από την κοινοποίηση της απόρριψης της προηγούμενης αίτησής του και, εάν τα δικαιολογητικά κριθούν πλήρη, η άδεια θεωρείται και ανακτάται το δικαίωμα δραστηριοποίησης. (παρ. 2 άρθρο 22 Ν.4497/17

Σε περίπτωση μη υποβολής νέου αιτήματος εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η άδεια ανακαλείται οριστικά και αυτοδικαίως. (παρ. 2 άρθρο 22 Ν.4497/17)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων του Δήμου Καστοριάς  στο τηλ.2467351155 φαξ 2467351154   email:nikspanidis@kastoria.gov.gr

Ο Αντιδήμαρχος Καστοριάς

Δάγγας Παναγιώτης

ΑΙΤΗΣΗ-ΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ-ΑΔΕΙΑΣ-ΛΑΙΚΩΝ-ΑΓΟΡΩΝ (Ορθή Επανάληψη)

Σας προτείνουμε...