«Συντήρηση γεφυροπλαστιγγών Δήμου Καστοριάς» Α.Μ. 138/2017, µε προϋπολογισμό 12000,00€ µε ΦΠΑ 24%.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση έργου.

Ο Δήμος Καστοριάς  προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  «Συντήρηση γεφυροπλαστιγγών Δήμου Καστοριάς» Α.Μ. 138/2017, µε προϋπολογισμό 9677,43€ µε ΦΠΑ 24%.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & Η/Μ έργων.

 Ο Προϋπολογισμός της μελέτης αναλύεται ως εξής :

Εργασίες : 7131,49 ΓΕ & ΟΕ (18%) : 1283,67€,  Απρόβλεπτα : 1262,27€,  Φ.Π.Α. 24% : 2322,57€, Γενικό Σύνολο : 12000,00€

Οι ενδιαφερόμενοι µμπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πυθαγόρα 1 Μανιάκοι Καστοριάς 52100 (ισόγειο) και να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και επιμέλεια, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου «www.kastoria.gov.gr» 

 Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του ν.4412/16.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2467351619, FAX επικοινωνίας 2467081301, αρμόδιος  υπάλληλος για επικοινωνία κ. Τσακλίδης Ιωάννης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις   27 / 03  /2018 και ώρα λήξης 10.00 π.µ. , µε κριτήριο ανάθεσης σύβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά µόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο κτίριο του Δημαρχείου Καστοριάς , Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο,( αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) στην Καστοριά, Τ.Κ. 52100.

 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, που είναι ο Δήμος Καστοριάς, µε το αρμόδιο όργανο του, την Οικονομική Επιτροπή.

texniki ekthesi

prometrisi

proypologismos

syggrafi ypoxreoseon

Εντυπο Προσφοράς

Διακήρυξη δημοπρασίας

Τιμολόγιο Μελέτης

ΤΕΥΔ

Σας προτείνουμε...