Κανονιστική απόφαση για τον καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων της λειτουργίας του “Νυφοπάζαρου”.

Κ  Α  Ν  Ο  Ν  Ι  Σ  Τ  Ι  Κ  Η

Α  Π Ο  Φ  Α  Σ  Η 

Δ  Η  Μ  Ο  Τ Ι  Κ  Ο  Υ    Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ     Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 20 Μαρτίου 2018 έλαβε την παρακάτω υπ’ αριθ. 62/2018 Κανονιστική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τη λειτουργία της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης της Μ. Πέμπτης “Νυφοπάζαρο” στη Δ. Κ. Καστοριάς».

……………….………………………………………………………………………………………………………………………

α π ο φ α σ ί ζ ε ι        κ α τ ά             π λ ε ι ο ψ η φ ί α

Καθορίζει το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τη λειτουργία της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης «Νυφοπάζαρο» που πραγματοποιείται κάθε Μ. Πέμπτη στη Δ.Κ. Καστοριάς ως εξής:

  • 30,00 € ανά θέση για όλους τους μόνιμους εκθέτες – πωλητές της καθιερωμένης εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς της Τετάρτης, οι οποίοι θα παραμείνουν και θα συμμετέχουν στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη της Μ. Πέμπτης καθώς και για όλους όσους επιθυμούν να συμμετέχουν και έχουν εντοπιότητα στην περιοχή της Καστοριάς.
  • 120,00 € ανά θέση για κάθε άλλο συμμετέχοντα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

Ιωάννης Τόμου

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση.

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content