Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για “Προμήθεια Σκυλοτροφών”

Φωτο για Αδέσποτα     

Ο Δήμος Καστοριάς πρόκειται να αναθέσει την «Προμήθεια Σκυλοτροφών», όπως αυτή αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή που συνέταξε η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.

            Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν την οικονομική προσφορά τους, εντός πέντε (5) ημερών και συγκεκριμένα μέχρι την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018, συμπληρώνοντας το έντυπο προσφοράς που επισυνάπτεται. Oι προσφορές, σφραγισμένες και υπογεγραμμένες πρέπει να αποσταλλούν στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, υπόψη κας Στεφανής Αλεξάνδρας (τηλ.2467351161).

            Επίσης μαζί με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί υπογεγραμμένη και η επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την παράδοση των τροφών.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΡΟΦΩΝ

Σας προτείνουμε...