Κανονιστικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ   Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2018 έχοντας υπόψη:

ην παρ.1 του άρθρου 79, του Ν.3463/2006,

-Την παρ.1 του άρθρου 38 και την παρ.16 του άρθρου 59 του Ν.4497/2017

-Τα άρθρα 83 και 84 του Ν.3852/2010

 έλαβε τις παρακάτω Κανονιστικές Αποφάσεις για τη λειτουργία των παραδοσιακών και θρησκευτικών πανηγύρεων και του θεματικού Χριστουγεννιάτικου Πάρκου σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Καστοριάς:

  • Απόφαση 16/2018: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης “Νυφοπάζαρο” της Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς». (Δείτε την απόφαση εδώ.)

 

  • Απόφαση 17/2018: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης της Τοπικής Κοινότητας ΛΕΥΚΗΣ του Δήμου Καστοριάς». (Δείτε την απόφαση εδώ.)

 

  • Απόφαση 18/2018: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης της Τοπικής Κοινότητας ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ του Δήμου Καστοριάς». (Δείτε την απόφαση εδώ.)

 

  • Απόφαση 19/2018: «Επικαιροποίηση – τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Θεματικού Χριστουγεννιάτικου Πάρκου «Ο Αϊ Βασίλης των Ευχών» στο πάρκο ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ της Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς». (Δείτε την απόφαση εδώ.)

 

  • Απόφαση 20/2018: «Επικαιροποίηση – τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης της Δ. Κ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ». (Δείτε την απόφαση εδώ.)

 

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου  Καστοριάς

 

Ιωάννης  Τόμου

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content