” Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Καστοριάς ” Α.Μ. 127/2017

Ο Δήµος Καστοριάς  προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό  διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου  Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Καστοριάς “  με Α.Μ. 127/2017, µε προϋπολογισµό 10.000,00€ µε ΦΠΑ.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του Διαγωνισµού από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πυθαγόρα 1 Μανιάκοι Καστοριάς 52100 (1ος όροφος) και να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και επιµέλεια, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήµου «www.kastoria.gov.gr» (Εξυπηρέτηση Πολιτών – Προκηρύξεις –  Διακηρύξεις).

 Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/16 και ο κωδικός της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι: 17PROC002359406/5-12-2017

 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2467351615, FAX επικοινωνίας 2467081301, αρµόδιος  υπάλληλος για επικοινωνία κ. Τσέλας Κωνσταντίνος.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις  21 /  12 /2017, ηµέρα Πέμπτη  και ώρα 10.00 π.µ. , µε κριτήριο ανάθεσης σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί :

 Δικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝή ενώσεις αυτών (βλ. άρθρο 76 παρ.3β του Ν.4412/16)

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΕΞΙ (6) µήνες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες.

 Το έργο χρηµατοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠ.  ( ΠΡ.ΣΑΤΑ)  µε Κ.Α.Ε. 20.7335.03

 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Το αποτέλεσµα της Δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή, που είναι ο Δήµος Καστοριάς, µε το αρµόδιο όργανο του, την Οικονοµική Επιτροπή.

diakirixi,

texniki_ekthesi,

prometrisi,

timologio_meletis,

proypologismos_meletis,

syggrafi_ypoxreoseon,

Εντυπο_οικονομικής_Προσφοράς,

ΤΕΥΔ

Σας προτείνουμε...