Κληροδότημα ΄΄Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα΄΄ προϋπολογισμός οικ. έτους 2018

(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 167937/31-10-2017 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας,

σχετική η υπ΄αριθμ. 226/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

1421.01

Έσοδα από μισθώματα

9.156,00

1421.02

Χαρτόσημο ενοικίου

329,62

1421.03

Τόκοι καταθέσεων

500,00

 

Σύνολο Εσόδων

9.985,62

 

Πλεόνασμα προηγούμενης χρήσης

25.825,37

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

35.810,99

 

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

6739.01

Υποτροφίες σχολικού έτους 2015-2016

9.000,00

6739.02

Υποτροφίες σχολικού έτους 2016-2017.

9.000,00

6739.03

Παρακράτηση 5‰ σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (2013)

46,27

6739.04

Παρακράτηση 5‰ σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (2014)

44,71

6739.05

Παρακράτηση 5‰ σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (2015)

51,96

6739.06

Παρακράτηση 5‰ σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (2016)

51,42

6739.07

Παρακράτηση 5‰ σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (2017)

48,28

6739.08

Χαρτόσημο ενοικίων έτους & ΟΓΑ χαρτοσήμου 2017

350,00

6739.09

Υποχρεώσεις σε Δ.Ο.Υ.& Τράπεζες (φόροι, ΕΝΦΙΑ)

8.000,00

6739.10

Επισκευή – συντήρηση ακινήτου

2.000,00

6739.11

Γραφική ύλη

300,00

6739.12

Δημοσιεύσεις

400,00

6739.13

Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων

2.000,00

6739.14

Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών

2.000,00

6739.15

Δεξιώσεις- Τελετές

400,00

6739.16

Απρόβλεπτα έξοδα

1.000,00

 

Σύνολο εξόδων

34.692,64

 

Αποθεματικό

1.118,35

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

35.810,99

 

Προϋπολογισμός έτους 2018 (όπως εγκρίνεται)

Α) Υπόλοιπο προηγ. Χρονιάς:             25.825,37€

Β) Έσοδα παρούσης:                                  9.985,62€

Γ) Σύνολο Εσόδων:                                   35.810,99€

Δ) Έξοδα:                                                     34.692,64€

Ε) Αποθεματικό:                                           1.118,35€

Σας προτείνουμε...