Βιολογική Γεωργία

Σύμφωνα με το α.π. 177594/10781/12-10-2017 έγγραφο  της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς ενημερώνονται όλοι οι βιοκαλλιεργητές ότι θα πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως το αίτημα για έκδοση άδειας παρέκκλισης στην εν λόγω υπηρεσία (γραφείο 2, Γραμματεία)

Οι περίοδοι κατά τη διάρκεια των οποίων γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας παρέκκλισης , το έντυπο υποβολής αίτησης και οι κατάλογοι σπόρων σποράς υπάρχουν στον ιστοχώρο του υπουργείου στη διαδρομή minagric.gr/Πολίτης/Βιολογική Γεωργία-Κτηνοτροφία/Πολλαπλασιαστικό υλικό στη Βιολογική Γεωργία

Αιτήσεις που κατατίθενται εκτός των καταληκτικών ημερομηνιών, είναι εκπρόθεσμες και δεν δύναται να καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας παρέκκλισης για σποροπαραγωγή δεν εκδίδονται από τη Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  αλλά διαβιβάζονται στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (Τμήμα Βιολ. Γεωργίας, Αχαρνών 29, Τ.Κ. 10439, τηλ. 2102128146)

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν τις αιτήσεις τους σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη καταχώρησή τους

Χρήσιμος Σύνδεσμος

 

 

Σας προτείνουμε...