Προκήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: “Διαμόρφωση τμήματος παραλίμνιας περιοχής Τ.Κ. Μαυροχωρίου”με Α.Μ.: 74/2016

Ο Δήµος Καστοριάς  προκηρύσσει  «Συνοπικό Διαγωνισμό» για την ανάθεση του έργου:

 «Διαμόρφωση τμήματος παραλίμνιας περιοχής Τ.Κ. Μαυροχωρίου».

   με Αρ.Μελέτης 74/2016 και  Προϋπολογισμό μελέτης: Τριάντα χιλιάδων  ευρώ (30.000,00 € ) με ΦΠΑ.

Το έργο ανήκει στις κατηγορίες εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του Διαγωνισµού από  τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πυθαγόρα 1 Μανιάκοι Καστοριάς 52100 (ισόγειο) και να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και επιµέλεια, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήµου «www.kastoria.gov.gr» (Εξυπηρέτηση Πολιτών-Προκηρύξεις –  Διακηρύξεις). Πληροφορίες δίνονται στο τηλ. 24673 51613, FAX : 2467081301. Αρμόδιος υπάλληλος κ. Πετκανά Γεωργία.

          Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του ν.4412/16 και ο κωδικός της                           διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι: 17PROC002062365 / 10-10-2017

        Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07/11/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης   των προσφορών) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο) του Δήμου Καστοριάς,  µε κριτήριο ανάθεσης σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).

Το αποτέλεσµα της Δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή, που είναι ο Δήµος Καστοριάς, µε το αρµόδιο όργανο του, την Οικονοµική Επιτροπή.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΥ

ΕΤΕΠ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

Διακήρυξη δημοπρασίας

Τιμολόγιο Μελέτης

 

 

Σας προτείνουμε...