Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:Λειτουργικές διαμορφώσεις δημιουργίας Κέντρου Κοινότητας με Α.Μ.:59/2017

Ο Δήµος Καστοριάς  προκηρύσσει  «Συνοπικό Διαγωνισμό» για την ανάθεση του έργου:

 «Λειτουργικές διαμορφώσεις δημιουργίας Κέντρου Κοινότητας».

   με Αρ.Μελέτης 59/2017 και  Προϋπολογισμό μελέτης: Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (24.400,00 € ) με ΦΠΑ.

Το έργο ανήκει στις κατηγορίες εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του Διαγωνισµού από  τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πυθαγόρα 1 Μανιάκοι Καστοριάς 52100 (ισόγειο) και να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και επιµέλεια, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήµου «www.kastoria.gov.gr» (Εξυπηρέτηση Πολιτών-Προκηρύξεις –  Διακηρύξεις). Πληροφορίες δίνονται στο τηλ. 24673 51641, FAX : 2467081301. Αρμόδιος υπάλληλος κ. Σκρέκα  Ιωάννα.

          Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του ν.4412/16 και ο κωδικός  της           διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι: 17PROC002061875 / 10-10-2017

        Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31/10/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης   των προσφορών) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο) του Δήμου Καστοριάς,  µε κριτήριο ανάθεσης σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).

Το αποτέλεσµα της Δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή, που είναι ο Δήµος Καστοριάς, µε το αρµόδιο όργανο του, την Οικονοµική Επιτροπή.

 

1.Τεχνική Περιγραφή

2.Προμέτρηση

3. Προυπολογισμος

4.Γ.Σ.Υ.-Ε.Σ.Υ.

5.Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

6.ΤΕΥΔ

7.Τιμές Εφαρμογής

8.Αντιστοίχιση Άρθρων Μελέτης

9.Διακήρυξη δημοπρασίας 

10. Τιμολόγιο Μελέτης

 

Σας προτείνουμε...