Κληροδότημα “Γεωργίου Δαμιανού Μαυροβίτη”, προϋπολογισμός οικ. έτους 2018

    (εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 160717/20-10-2017 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,

σχετική η υπ΄ αριθμ. 224/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

1421.01

Ενοίκια

2.760,00

1421.02

Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου

99,36

1421.03

Τόκοι χρηματικών καταθέσεων στην Τράπεζα

50,00

 

Σύνολο εσόδων

2.909,36

 

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης έως 

31-07-2017

867,23

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3.776,59

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

6739.01

Εποπτικά μέσα και άλλα είδη απαραίτητα για το σχολείο και ενίσχυση με είδη ιματισμού και άλλα είδη των απορότερων παιδιών

1.300,00

6739.02

Φόροι

1.200,00

6739.03

Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρ.65,παρ. 2 του Ν. 4182/13, επί των απολογιστικών  εσόδων έτους , 2013

15,83

6739.04

Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρ.65,παρ. 2 του Ν. 4182/13, επί των απολογιστικών  εσόδων έτους , 2014

13,50

6739.05

Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρ.65,παρ. 2 του Ν. 4182/13, επί των απολογιστικών  εσόδων έτους , 2015

1,37

6739.06

Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρ.65,παρ. 2 του Ν. 4182/13, επί των απολογιστικών  εσόδων έτους , 2016

5,86

6739.07

Παρακράτηση 5‰ βάσει του άρθρ.65,παρ. 2 του Ν. 4182/13, επί των απολογιστικών  εσόδων έτους , 2017

14,05

6739.08

Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2017

60,00

6739.09

Γραφική ύλη

100,00

6739.10

Δημοσιεύσεις

100,00

6739.11

Επισκευή-συντήρηση ακινήτου

300,00

6739.12

Αμοιβή Ελευθέρων Επαγγελματιών

200,00

6739.13

Δαπάνες δεξιώσεων

70,00

6739.14

Απρόβλεπτα

200,00

 

Σύνολο εξόδων

3.580,61

 

Αποθεματικό

195,98

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3.776,59

 

Προϋπολογισμός έτους 2018 (όπως υποβάλλεται και εγκρίνεται)

 Α) Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης:      867,23€

Β) Έσοδα παρούσης:                   2.909,36€

Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων:        3.776,59€

Δ) Έξοδα:                                         3.580,61€

Ε) Αποθεματικό:                                195,98€

ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων:      3.776,59€

 

 

 

Σας προτείνουμε...