Ενημέρωση για την υπ’ αριθ. 2543/103240/03-10-2017 (ΦΕΚ Β΄3529/09-10-2017) ΥΑ για τη Βιολογική Γεωργία

biologiki-georgia

Σύμφωνα με το α.π. 178540/10833/12-10-2017 έγγραφο  της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς ενημερώνονται όλοι οι βιοκαλλιεργητές για την έκδοση της υπ’ αριθ. 2543/103240/03.10.2017 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: ΩΜΔ54653ΠΓ-ΗΞΖ) «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1) και των Κανονισμών 889/2008   (ΕΕ L 250 της 18.9.2008, σ. 1) και 1235/2008 (ΕΕ L 334 της 12.12.2008, σ. 25) της Επιτροπής, σχετικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες»

Απόφαση

Σας προτείνουμε...

Skip to content