Κανονιστική απόφαση για τη μη παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ   Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 28 Αυγούστου 2017 έλαβε ομόφωνα την παρακάτω Κανονιστική Απόφαση:

Απόφαση 240/17: «Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης οχήματος επί της οδού Χρ. Σμύρνης στην περιοχή Καλλιθέας της Δ. Κ. Καστοριάς».

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       ο μ ό φ ω ν α

Eκδίδει Κανονιστική Απόφαση για τη MH παραχώρηση δικαιώματος χρήσης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου επί της οδού Χρ. Σμύρνης 21 στην Καλλιθέα, διότι. δεν προσκομίστηκαν έγγραφα που να δικαιολογούν την αναπηρία (90% τύφλωση) του αιτούντος.

Η αναλυτική απόφαση είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς (www.kastoria.gov.gr),  και αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Μεγάρου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  Καστοριάς

 

Ιωάννης  Τόμου

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση.

Σας προτείνουμε...

Skip to content