ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων .

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 1.150.112,21 € (ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες εκατόν δώδεκα Ευρώ και είκοσι ένα λεπτά)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) και ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 10/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Καστοριάς.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18-9-2017 και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων: 1. Της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Καστοριάς με τον διακριτικό τίτλο: Ορεστιάς, 2. Του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς, 3. Της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς, 4. Της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς, 5. Του Δημοτικού ωδείου «Δημ. Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη».

Η προμήθεια των καυσίμων-λιπαντικών επιμερίζεται σε τρεις ομάδες. Η ομάδα Α΄ (πετρέλαιο θέρμανσης) επιμερίζεται σε έξι (6) υποομάδες και από αυτές η υποομάδα Α4 (πετρέλαιο θέρμανσης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) σε τρία (3) τμήματα. Η ομάδα Β’ (καύσιμα κίνησης) επιμερίζεται σε τρεις (3) υποομάδες. Η ομάδα Γ’ (λιπαντικά) δεν έχει υποομάδες.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των καυσίμων και λιπαντικών ή για μία ή περισσότερες ομάδες ή για μία ή περισσότερες υποομάδες ή για ένα ή περισσότερα τμήματα

Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος, είναι δύο τοις εκατό (2%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ, της ομάδας ή των ομάδων, της υποομάδας ή των υποομάδων ή του τμήματος ή των τμημάτων στα οποία θα υποβάλει προσφορά.

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος καταθέσει προσφορά για περισσότερες από μία ομάδα-υποομάδα-τμήμα, η εγγυητική επιστολή που θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά των επιμέρους ομάδων-υποομάδων-τμημάτων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, του Δήμου Καστοριάς, Ταχ. Διεύθυνση: Αμαξοστάσιο Δήμου Καστοριάς, Μανιάκοι, Τηλέφωνο: 2467025117, Αριθμός ΦΑΞ: 2467080768. Όλα τα τεύχη του Διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς www.kastoria.gov.gr.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ SIGNED

ΕΕΕΣ (PDF)

ΕΕΕΣ (XML)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας προτείνουμε...