Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση έργου

Ο Δήμος Καστοριάς  προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  «Μέτρα προστασίας κοινώς ή επικινδύνως ετοιμόρροπων διατηρητέων ή μη κτισμάτων» Α.Μ. 38/2017, µε προϋπολογισμό 17.146,00€ µε ΦΠΑ.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ.

 Ο Προϋπολογισμός της µμελέτης αναλύεται ως εξής : Εργασίες : 13.827,42€, ΓΕ & ΟΕ (18%) : 1.834,15€,  Απρόβλεπτα : 1.803,58€,  Φ.Π.Α. 24% : 3.318,58€, Γενικό Σύνολο : 17.146,00€

Οι ενδιαφερόμενοι µμπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πυθαγόρα 1 Μανιάκοι Καστοριάς 52100 (ισόγειο) και να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και επιμέλεια, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου «www.kastoria.gov.gr» 

 Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του ν.4412/16.

 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2467351609, FAX επικοινωνίας 2467081301, αρμόδιος  υπάλληλος για επικοινωνία κ. Τσιτσικλής Ιωάννης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις   29 / 08  /2017 και ώρα λήξης 10.00 π.µ. , µε κριτήριο ανάθεσης σύβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά µόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 Το αποτέλεσμα της ∆δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, που είναι ο Δήμος Καστοριάς, µε το αρμόδιο όργανο του, την Οικονομική Επιτροπή.

Διακήρυξη δημοπρασίας

Τεύχη δημοπράτησης

Τιμολόγιο δημοπράτησης

Σας προτείνουμε...