Επαναληπτική Διακήρυξη (αρ. πρωτ. 9521/2017) για :Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείων – Φωτοτυπικού Υλικού -Φωτοτυπικών σχεδίων – Διαφανειών

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές  και  κριτήριο   κατακύρωσης   την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείων – Φωτοτυπικού  Υλικού -Φωτοτυπικών σχεδίων – Διαφανειών σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4412/2016, για  ένα (1) έτος.  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των                    23.389,63 ευρώ με Φ.Π.Α. και θα γίνει με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄  αριθμ. 2/7-2-2017 μελέτης του Γραφείου Προμηθειών &  Διαχείρισης Υλικού του Δήμου Καστοριάς και αναλυτικά:

ΟΜΑΔΑ Α.: Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείων συνολικού προϋπολογισμού 11.353,32 €

ΟΜΑΔΑ Β.: Προμήθεια Φωτοτυπικού  Υλικού συνολικού προϋπολογισμού 10.017,59 €

ΟΜΑΔΑ Γ.: Προμήθεια Φωτοτυπικών σχεδίων – Διαφανειών συνολικού προϋπολογισμού 2.018,72 €

Οι όροι της διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ΄αρ. 35/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, (ΑΔΑ: 67ΝΖΩΕΥ-ΧΤΒ).Η ομάδα Δ: Προμήθεια αναλωσίμων εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) εξαιρείται τις επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας διότι προέκυψε ανάδοχος σύμφωνά με την υπ΄αριθμ. 55/2017 Απόφαση Ο.Ε.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται να συμμετέχει για το σύνολο της μελέτης ή για μία ή περισσότερες «ομάδες», για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «ομάδας»

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κατάστημα του Δήμου Καστοριάς στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 2/ 5 /2017  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ., εκτός και αν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά από την ώρα αυτή.

Δικαίωμα συμμετοχής στον επαναληπτικό διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο δημοτικό κατάστημα Καστοριάς (Γραφείο Προμηθειών) Ταχ. Δ/νση Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο 52100 Καστοριά, πληροφορίες τηλ. (24673 51147-149) και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς: www.kastoria.gov.gr.

Ο Δήμαρχος Καστοριάς

Αγγελής Ανέστης

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΤΕΥΔ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2017

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Σας προτείνουμε...