Υποβολή Αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντ Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2015-2016

αμπελια

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ: KH/38553/2538/07-03-2017 έγγραφο  της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς που αφορά το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2017-2018 καθορίζεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα από 01/03/2017 μέχρι την 15/05/2017.

        Οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων που διατηρούν, στοιχειοθετούν ή αποκτούν δικαίωμα αμπελοκαλλιέργειας δηλαδή έχουν νόμιμα φυτεμένες αμπελουργικές εκτάσεις ή έχουν τακτοποιήσει τυχόν παράνομες φυτεύσεις πληρώνοντας το σχετικό παράβολο ή είναι κάτοχοι δικαιωμάτων φύτευσης, έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων εφόσον έχουν υποβάλλει δήλωση αμπελοκαλλιέργειας, δηλώσεις συγκομιδής και παραδίδουν μέρος ή ολόκληρη την παραγωγή τους σε νόμιμα λειτουργούντα οινοποιεία της χώρας, για τις αμπελουργικές περιόδους 2015-2016 και 2016-2017.

Το πρόγραμμα καλύπτει:

 1. Αλλαγή ποικιλίας και εμβολιασμό
 2. Εκρίζωση και επαναφύτευση αμπελώνα στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο ίδιας έκτασης
 3. Φύτευση νέων αμπελώνων εφόσον υπάρχουν άδειες φύτευσης/μέσω του Εθνικού Αποθεματικού – από μεταβίβαση – δικαιώματα αναφύτευσης
 4. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης

Πρέπει οι ενδιαφερόμενοι κατά τη υποβολή των αιτήσεων να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά κατά περίπτωση :

• Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
• Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών για το Αμπελουργικό Μητρώο.
• Δήλωση συγκομιδής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα. (2015,2016)
• Εφόσον οι αιτούντες είναι ήδη αμπελοκαλλιεργητές ή οινοποιοί θα πρέπει και να παραδίδουν μέρος ή ολόκληρη την παραγωγή τους σε νόμιμα λειτουργούντα οινοποιεία της χώρας, για τις αμπελουργικές περιόδους 2015 – 2016 και 2016 – 2017. Βεβαίωση με παραστατικά (τιμολόγια) από νόμιμο οινοποιείο, καθώς και οι εν λόγω ποσότητες σταφυλιών να αναφέρονται και να αναγράφονται από το οινοποιείο στις Δηλώσεις Παραγωγής του για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
• Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης την περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα οκτώ (8) έτη.
• Δικαίωμα φύτευσης / αναφύτευσης που έχουν μετατραπεί σε άδειες φύτευσης .

 • Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος ή της φορολογικής δήλωσης, έτους 2016.
  • Σε περίπτωση ιδιόκτητων εκτάσεων, ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας ( συμβόλαιο αγοράς με το πιστοποιητικό μεταγραφής, αποδοχή κληρονομιάς, αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων, κτήση με προσκύρωση, με δικαστική απόφαση απονομής κυριότητας, κληρονομητήριο, αντίγραφο του εντύπου Ε9 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2016, στο οποίο να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο έντυπο Ε9 είναι αληθή.
  • Σε περίπτωση επικαρπίας, ακριβές αντίγραφο του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασής της και το πιστοποιητικό μεταγραφής του.
  • Σε περίπτωση μη – ιδιόκτητων εκτάσεων, το συμβολαιογραφικό έγγραφο, ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο (το μισθωτήριο πρέπει να είναι διάρκειας άνω των εννέα (9) ετών μετά την έγκριση ένταξης του παραγωγού) και πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου, και έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών έχει την αποκλειστική διαχείριση των μισθωμένων αγροτεμαχίων για την χρονική περίοδο που διαρκεί το πρόγραμμα (υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου).

Ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ορίζεται το ένα (1) στρέμμα πραγματικής έκτασης αμπέλου.

Τα δικαιώματα φύτευσης μέσω του Εθνικού Αποθεματικού και τα δικαιώματα από μεταβίβαση, αφού μετατραπούν σε άδειες φύτευσης, μπορούν να λάβουν στήριξη από το Εθνικό Πρόγραμμα 2014-2018 δηλαδή μέχρι το οικονομικό έτος 2018 (καταληκτικό έτος αίτησης 2017) ενώ τα δικαιώματα αναφύτευσης μπορούν να λάβουν στήριξη από το πρόγραμμα για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς.


Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο Διοικητήριο, 1ος όροφος, γραφείο 8-13 και στο τηλ. 2467350 254 – 2467350245 (κα Δημητρακοπούλου Ζ.- Μοσχάκης Π.), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Σας προτείνουμε...