Πρόσκληση υποβολής προσφορών για “Συμπλήρωση και υποβολή φακέλου ΔΕΔΔΗΕ για νέα σύνδεση ή μεταβολή ή επανέλεγχο υφιστάμενης παροχής”.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για “Συμπλήρωση και υποβολή φακέλου ΔΕΔΔΗΕ για νέα σύνδεση ή μεταβολή ή επανέλεγχο υφιστάμενης παροχής”.

 

 Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης εργασίας, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 30.6495.01 του οικονομικού έτους 2017, χρηματοδότησης από Δημοτικούς Πόρους, εγκρίθηκε η αντίστοιχη δαπάνη και διατέθηκε πίστωση με την 24/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η εργασία αφορά την συγκρότηση στον ΔΕΔΔΗΕ σύνταξης Υ.Δ.Ε. 2 φακέλων για: 1) νέα σύνδεση και 2) για μεταβολή -επανέλεγχο υφιστάμενης παροχής στον ευρύτερο χώρο του ΔΗΝΑΚ Καστοριάς, ποσού 500,00 €.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Η/Μ Έργων , σηματοδότησης & εγκαταστάσεων  (έδρα : Πυθαγόρα 1 , Μανιάκοι Καστοριάς Τ.Κ. 52100) υπόψη του κ. Αναστασίου Πασσαλή την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. . Αμέσως μετά  θα αποσφραγιστούν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία .  

 

 Η διαδικασία για την σύναψη της ανάθεσης θα είναι απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Ο χρόνος παράδοσης της εργασίας είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την υπογραφή της ανάθεσης.

 Πληροφορίες για την παρούσα εργασία παρέχονται από τον κ. Αναστάσιο Πασσαλή στο τηλ. επικοινωνίας 24673 51647 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

 

             Ο Προϊστάμενος

               Δ.Τ.Υ. Δήμου Καστοριάς

           κ.α.α

             Παπαδόπουλος Τάσος

               Πολιτικός Μηχανικός

 

Έντυπο οικονομικής προσφοράς ΔΗΝΑΚ

Σας προτείνουμε...