Ανακοίνωση για Νοσήματα Ζώων Υποχρεωτικής Δήλωσης

Παραγωγικα ζωαΦωτο για Αδέσποτα

                Σύμφωνα με το αρ.πρωτ.687/21658/24-02-2017 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας μέσω του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ Καστοριάς, ανακοινώθηκε ότι σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, η εκδήλωση των νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης των ζώων πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνεται στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές από κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο και πρωτίστως από τον κάτοχο του ζώου, τον θεράποντα κτηνίατρο ή άλλο άτομο που έχει αναλάβει την περιποίηση του ζώου, καθώς και από τον κάτοχο της εγκατάστασης που διαβιεί το ζώο.

          Συνεπώς κάθε εργαστηριακό αποτέλεσμα ή κλινικό σύμπτωμα (ανάλογο με το νόσημα) το οποίο επιβεβαιώνει ή θα μπορούσε να αποτελεί υποψία εκδήλωσης κάποιου από τα νοσήματα αυτά, θα πρέπει να δηλώνεται άμεσα στις κατά τόπου αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές. Η αξιολόγηση και τυχόν διερεύνηση των αποτελεσμάτων αυτών αποτελεί αντικείμενο της αρμόδιας τοπικής κτηνιατρικής αρχής.

          Με βάση τα ανωτέρω ενημερώνονται οι κτηνοτρόφοι, οι ιδιώτες κτηνίατροι καθώς και κάθε πρόσωπο ή φορέας που κατέχει ζώα ή διαχειρίζεται ζώα για την υποχρέωση τους να δηλώνουν στις κτηνιατρικές αρχές οποιαδήποτε υποψία ή επιβεβαίωση για νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης.  

          Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4235/2014 προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 5.000-60.000€ για τη μη δήλωση στις αρμόδιες τοπικές αρχές των νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης ή της αυξημένης θνησιμότητας, όπου αυτό προβλέπεται.

          Ακολουθεί κατάλογος με τα νοσήματα των ζώων που βάσει της κείμενης νομοθεσίας εμπίπτουν στα νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης.

Νοσήματα Υποχρεωτικής Δήλωσης

Σας προτείνουμε...

Skip to content