Κανονιστική Απόφαση για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης.

Κ  Α  Ν  Ο  Ν  Ι  Σ  Τ  Ι  Κ  Η
Α  Π Ο  Φ  Α  Σ  Η
Δ  Η  Μ  Ο  Τ Ι  Κ  Ο  Υ    Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ    Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 15 Φεβρουαρίου 2017 έλαβε την 35/17 κανονιστική ομόφωνη απόφασή του με θέμα: «Λήψη κανονιστικής απόφασης για τοποθέτηση κατακόρυφων μέσων σήμανσης (Ρ-40) για ρύθμιση κυκλοφορίας σε οδό της Δ.Κ. Καστοριάς» η οποία έχει ως εξής:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο μ ό φ ω ν α

Εκδίδει κανονιστική απόφαση για την τοποθέτηση 2 (δύο) ρυθμιστικών πινακίδων κυκλοφορίας Ρ-40 «περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης», στη δεξιά πλευρά της δημοτικής μονοδρομημένης οδού Αβέρωφ και πιο συγκεκριμένα, η μία θα τοποθετηθεί στη συμβολή της με την οδό Γράμμου και η άλλη στη συμβολή της με την οδό Αθανασίου Διάκου.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

 

Γεώργιος   Παπαδόπουλος

 

Σας προτείνουμε...