Διαβίβαση της 1ης τροποποίησης της αριθ. 130/5917/18-01-2017 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘Βιολογικές Καλλιέργειες’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Βιολογική Γεωργία

Σύμφωνα με αριθ. πρωτ. 26631/21-02-2017 πραγματοποιήθηκε η 1η τροποποίηση της αριθ. 130/5917/18-01-2017 πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘Βιολογικές Καλλιέργειες’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Η πρόσκληση με κωδικό ανάρτησης στο Διαύγεια 6Π4Δ4653ΠΓ-9ΟΞ πραγματοποιήθηκε στις 22.02.2017.

 

Η τροποποίηση αφορά την αντικατάσταση της πρώτης πρότασης της παραγράφου 5 και συγκεκριμένα η περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης, ως ακολούθως: «Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 24-01-2017 έως 28-02-2017»

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω αναφερόμενη στο θέμα πρόσκληση.

Σας προτείνουμε...

Skip to content