Κληροδότημα «ΖΗΣΗ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ» προϋπολογισμός οικ. έτους 2017

     (εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 7604/20-01-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,

σχετική η υπ΄ αριθμ. 280/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

1421.01

Έσοδα από μισθώματα ακινήτων

32.000,00

1421.02

Έσοδα από μισθώματα ακινήτων Π.Ο.Ε.

18.000,00

1421.03

Χαρτόσημο ενοικίων

1.800,00

1421.04

Έσοδα τόκων καταθέσεων

15.000,00

 

Σύνολο εσόδων

66.800,00

 

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης έως  31-7-2016

1.343.019,73

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

1.409.819,73

 

ΕΞΟΔΑ

   ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

6739.01

Αγορά κτιρίου και μετασκευή του σε πολιτιστικό κέντρο

1.290.000,00

6739.02

Φόροι

40.000,00

6739.03

Παρακράτηση ποσοστού 5‰ Π.Ο.Ε. 2013 έως και 2016

2013

294,42

2014

207,33

2015

265,17

2016

325,00

1.091,92

6739.04

Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2016 

1.800,00

6739.05

Δαπάνες Κοινοχρήστων Χρήσης 2017

4.000,00

6739.06

Δαπάνες Κοινοχρήστων προηγούμενης χρήσης

600,00

6739.07

Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων

5.000,00

6739.08

Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών

5.000,00

6739.09

Δημοσιεύσεις

300,00

6739.10

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά

υλικά γραφείου

300,00

6739.11

Επισκευή-συντήρηση ακινήτων

30.000,00

6739.12

Απρόβλεπτα

1.000,00

 

Σύνολο εξόδων

1.379.091,92

 

Αποθεματικό

30.727,81

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

1.409.819,73

 

Προϋπολογισμός έτους 2017 (όπως εγκρίνεται)

Α) Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης: 

1.343.019,73€

Β) Έσοδα παρούσης:                     

     66.800,00€

Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων:       

1.409.819,73€

Δ) Έξοδα:                                   

1.379.091,92€

 Ε) Αποθεματικό:                            

     30.727,81€

ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων:     

1.409.819,73€

Σας προτείνουμε...

Skip to content