ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ “ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΧΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΣΑ” ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικ. έτους 2017

(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 201619/23-12-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,

σχετική η υπ΄αριθμ. 282/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

1421.01

Ενοίκια

9.156,00

1421.02

Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου

329,62

1421.03

Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες

500,00

 

Χρηματικό υπόλοιπο την 31-7-2016

26.856,45

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

36.842,07

 

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

6739.01

Απόδοση ποσού σε σπουδαστές και μαθητές, για το σχολικό έτος 2014-2015.

9.000,00

6739.02

Απόδοση ποσού σε σπουδαστές και μαθητές, για το σχολικό έτος 2015-2016.

9.000,00

6739.03

Απόδοση ποσοστού 5‰ επί των απολογιστικών εσόδων έτους  2013

46,27

6739.04

Απόδοση ποσοστού 5‰ επί των απολογιστικών  εσόδων έτους , 2014

44,71

6739.05

Απόδοση ποσοστού 5‰ επί των απολογιστικών  εσόδων έτους , 2015

51,96

6739.06

Απόδοση ποσοστού 5‰ επί των προϋπολογισθέντων εσόδων έτους , 2016

57,50

6739.07

Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2016

350,00

6739.08

Υποχρεώσεις προς Δ.Ο.Υ.- Τράπεζα

8.000,00

6739.09

Επισκευή – συντήρηση ακινήτου

2.000,00

6739.10

Γραφική ύλη

300,00

6739.11

Δημοσιεύσεις

400,00

6739.12

Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων

2.000,00

6739.13

Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών

2.000,00

6739.14

Δεξιώσεις- Τελετές

400,00

6739.15

Απρόβλεπτα έξοδα

1000,00

 

Αποθεματικό

2.191,63

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

36.842,07

 

Προϋπολογισμός έτους 2017 (όπως εγκρίνεται)

Α) Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης: 26.856,45€

Β) Έσοδα παρούσης:                    9.985,62€

Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων:      36.842,07€

Δ) Έξοδα:                                       34.650,44€

Ε) Αποθεματικό:                             2.191,63€

ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων:    36.842,07€

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content