Τροποποίηση (2η) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 κληροδοτήματος Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα

«ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ   «ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΧΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΣΑ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

οικ. έτους  2016

(2η Τροποποίηση)

 (διορθωμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 127641/31-08-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, σχετική η υπ’ αριθμ. 185/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

 

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

1

Ενοίκια

11.000,00

2

Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου

396,00

3

Τόκοι τραπέζης

500,00

 

Σύνολο εσόδων

11.896,00

4

Ταμειακό υπόλοιπο

27.699,08

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

39.595,08

 

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

1

Απόδοση ποσού σε σπουδαστές και μαθητές, για το σχολικό έτος 2013-2014.

13.000,00

2

Απόδοση ποσού σε σπουδαστές και μαθητές, για το σχολικό έτος 2014-2015.

13.000,00

3

Απόδοση ποσοστού 5%ο επί των εσόδων έτους 2014,2015 και έτους 2016

207,75

4

Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2015

396,00

5

Επισκευή – συντήρηση ακινήτου

4.000,00

6

Γραφική ύλη

300,00

7

Ταχυδρομικά τέλη

250,00

8

Δημοσιεύσεις

1.000,00

9

Υποχρεώσεις προς Δ.Ο.Υ.- Τράπεζα

500,00

10

Φόρος  ενοικίων 2015

2.848,12

11

Προκαταβολή φόρου 55% ενοικίων έτους 2016

1.198,28

12

Δεξιώσεις- Τελετές

400,00

13

Απρόβλεπτα έξοδα

1.000,00

14

ΕΝΦΙΑ ετών 2014,2015

1.000,00

 

Σύνολο εξόδων

39.100,15

15

Αποθεματικό

494,93

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

39.595,08

 

Προϋπολογισμός έτους 2016 (όπως υποβάλλεται και εγκρίνεται)

Α) Υπόλοιπο προηγ. χρήσης  :

27.699,08€

Β) Έσοδα παρούσης              :

11.896,00€

Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων      :

39.595,08€

Δ) Έξοδα                             :

39.100,15€

Ε) Αποθεματικό                    :

494,93€

ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων    :

39.595,08€

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content