Τροποποίηση (3η) προϋπολογισμού κληροδοτήματος οικ. έτους 2016 Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα

«ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ   «ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΧΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΣΑ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

οικ. έτους  2016

(3η Τροποποίηση)

(σχετική η υπ’ αριθμ. 236/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

1

Ενοίκια

11.000,00

2

Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου

396,00

3

Τόκοι τραπέζης

500,00

4

Ταμειακό υπόλοιπο

27.699,08

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

39.595,08

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

1

Απόδοση ποσού σε σπουδαστές και μαθητές, για το σχολικό έτος 2013-2014.

13.000,00

2

Απόδοση ποσού σε σπουδαστές και μαθητές, για το σχολικό έτος 2014-2015.

13.000,00

3

Απόδοση ποσοστού 5%ο επί των εσόδων έτους 2014,2015 και έτους 2016

207,75

4

Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2015

396,00

5

Επισκευή – συντήρηση ακινήτου

1.900,00

6

Γραφική ύλη

300,00

7

Ταχυδρομικά τέλη

250,00

8

Δημοσιεύσεις

1.000,00

9

Υποχρεώσεις προς Δ.Ο.Υ.- Τράπεζα

1.500,00

10

Φόρος  ενοικίων 2015

2.848,12

11

Προκαταβολή φόρου 55% ενοικίων έτους 2016

1.198,28

12

Δεξιώσεις- Τελετές

400,00

13

Απρόβλεπτα έξοδα

1.000,00

14

ΕΝΦΙΑ ετών 2014,2015

2.100,00

15

Αποθεματικό

494,93

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

39.595,08

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content