“Κληροδότημα Ασπασίας Ιωάννη Δήμητσα” Προϋπολογισμός οικ. έτους 2016 (1η Τροποποίηση)

(διορθωμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 61743/05-05-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, σχετική η υπ’ αριθμ. 20/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

1

Ενοίκια

11.000,00

2

Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου

396,00

3

Τόκοι τραπέζης

200,00

 

Σύνολο εσόδων

11.596,00

4

Ταμειακό υπόλοιπο

27.699,08

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

39.295,08

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

1

Απόδοση ποσού σε σπουδαστές και μαθητές, για το σχολικό έτος 2013-2014.

13.000,00

2

Απόδοση ποσού σε σπουδαστές και μαθητές, για το σχολικό έτος 2014-2015.

13.000,00

3

Απόδοση ποσοστού 5%ο επί των εσόδων έτους 2014,2015 και έτους 2016

207,75

4

Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2015

396,00

5

Επισκευή – συντήρηση ακινήτου

4.000,00

6

Γραφική ύλη

300,00

7

Ταχυδρομικά τέλη

250,00

8

Δημοσιεύσεις

1.000,00

9

Υποχρεώσεις προς Δ.Ο.Υ.- Τράπεζα

500,00

10

Φόρος  ενοικίων 2015

1.400,00

11

Προκαταβολή φόρου 55% ενοικίων έτους 2016

770,00

12

Δεξιώσεις- Τελετές

400,00

13

Απρόβλεπτα έξοδα

1.000,00

14

ΕΝΦΙΑ ετών 2014,2015

1.000,00

 

Σύνολο εξόδων

37.223,75

15

Αποθεματικό

2.071,33

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

39.295,08

 

 

Προϋπολογισμός έτους 2016 (όπως εγκρίνεται)

Α) Υπόλοιπο προηγ. χρήσης  :

27.699,08€

Β) Έσοδα παρούσης              :

11.596,00€

Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων      :

39.295,08€

Δ) Έξοδα                             :

37.223,75€

Ε) Αποθεματικό                    :

2.071,33€

ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων    :

39.295,08€

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content