Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 Στο άρθρο 83 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας. Συγκεκριμένα, το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής κοινότητας: α) αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, β) αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής, γ) προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

  Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στη δημοτική κοινότητα με κριτήριο ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής, β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας, γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής, δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας, ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας, στ) την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί, ζ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών, η) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση, θ) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα, ι) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα, ια) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της, ιβ) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας, ιγ) την τροποποίηση των ορίων της δημοτικής κοινότητας, ιδ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της, ιε) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας.

 Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινότητας.

 Ο πρόεδρος και τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων ασκούν και τις αρμοδιότητες του προέδρου και των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων που προβλέπονται στα άρθρα 82 και 84 του Ν. 3852/2010.

 Ο Δήμος Καστοριάς αποτελείται από τις Δημοτικές Κοινότητες: Καστοριάς,  Μανιάκων, Μεσοποταμίας και τριάντα τέσσερις (34) Τοπικές Κοινότητες. Αναλυτικά, οι Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου είναι οι εξής:

 

  1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς είναι η κ. Σιστοβάρη Ευανθία.

Γραμματεία Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς: Διαμαντόπουλος Θεοχάρης.

Τηλέφωνο Γραμματείας: 2467351164

Τηλέφωνο Γραφείου Προέδρου: 2467351134

Email: diamantopoulos@kastoriacity.gr

 

  1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΙΑΚΩΝ

Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μανιάκων είναι ο κ. Βασιλειάδης Ευστάθιος.

Γραμματεία Δημοτικής Κοινότητας Μανιάκων: Γεωργοπούλου Νίκη.

Τηλέφωνο Γραμματείας: 2467350629

 

  1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσοποταμίας είναι ο κ. Μασκαλίδης Βασίλειος.

Γραμματεία Δημοτικής Κοινότητας Μεσοποταμίας: Ζυμπίδου Κυριακή.

Τηλέφωνο Γραμματείας: 2467351412

_____________________________________________________________________

 Στο άρθρο 84 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας. Συγκεκριμένα, το συμβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για: α) τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων του δήμου που υπάρχει ανάγκη να λειτουργήσουν στην περιφέρειά του, β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα, γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής, δ) τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας, ε) την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικών δασικών εκτάσεων, που βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας, στ) για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας.

 Προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής: α) τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών και τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία των εμποροπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιφέρειά του, β) τους χώρους στάθμευσης οχημάτων.

 Με αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, όταν ληφθεί από αυτό σχετική απόφαση, για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας».

 Η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τοπική κοινότητα, γίνεται από την οικονομική επιτροπή μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου συμβουλίου.

 Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινότητας.

 Το δημοτικό συμβούλιο στην αρχή κάθε δημοτικής περιόδου, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να αναθέτει στα συμβούλια τοπικών κοινοτήτων την άσκηση και άλλων αρμοδιοτήτων, εκτός από: i. την έκδοση κανονιστικών πράξεων, ii. την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων, iii. τη σύναψη δανείων, iv. τη σύσταση και λειτουργία δημοτικών ιδρυμάτων και λοιπών δημοτικών νομικών προσώπων, καθώς και για την εκλογή των μελών των συλλογικών οργάνων που τα διοικούν και v. τις αποφάσεις που κατά ειδικές διατάξεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον εφημερίδα του νομού.

 Αν για οποιονδήποτε λόγο το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας δεν ασκεί τις παραπάνω αρμοδιότητες, τότε τις ασκεί ο δήμος με τα αρμόδια όργανά του. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει το δημοτικό συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του κατά τόπο αρμόδιου αντιδημάρχου.

 Στις τοπικές κοινότητες στις οποίες εκλέγεται τοπικός εκπρόσωπος αυτός ασκεί και τις αρμοδιότητες του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας.

Αναλυτικά, οι 34 Τοπικές Κοινότητες του Δήμου:

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ /

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΡΟΜΗΛΕΑΣ

ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΗΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                              2467351153

ΛΕΥΚΗΣ

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΗΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                              2467351153

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ

ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ                           2467350629

ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ                            2467350629

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΤΡΕΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                                     2467051744

ΚΟΡΗΣΟΥ

ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΪΤΑΡΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                      2467051744

ΛΙΘΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΪΤΑΡΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                      2467051744

ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΥ

ΒΟΛΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΤΡΕΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                                    2467051744

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                    2467352023

ΤΟΙΧΙΟΥ

ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                    2467352023

ΓΑΒΡΟΥ

ΣΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΤΡΥΦΩΝ

ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                    2467351800

ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΟΥΜ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ  2467352223

ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΥΡΙΛΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ                    2467352209-210

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ

ΜΠΟΥΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2467352223

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΖΥΜΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ  2467351412

ΟΙΝΟΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΖΥΜΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   2467351412

ΑΥΓΗΣ

ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ  2467350629

 ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ  2467350629

ΤΣΑΚΩΝΗΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ  2467350629

ΒΥΣΣΙΝΕΑΣ

ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                    2467352023

ΟΞΥΑΣ

ΜΑΡΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                    2467352023

ΠΟΛΥΚΕΡΑΣΟΥ

ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                    2467352023

ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                    2467352023

ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ

ΤΣΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΖΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                                         2467351182

ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                                         2467351182

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

ΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                          2467351148

ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΜΑΖΓΑΛΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                    2467351800

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                    2467351800

ΜΕΛΑ

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 2467351800

ΧΑΛΑΡΩΝ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                    2467351800

ΚΡΑΝΙΩΝΑΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                    2467351800

ΜΑΥΡΟΚΑΜΠΟΥ

ΜΙΣΚΑ- ΜΗΤΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                    2467351800

ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΥΜΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ                               2467351412

ΠΤΕΡΙΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΥΜΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ                               2467351412