Οι αντιδήμαρχοι

Κωνσταντίνος Τσανούσας Αντιδήμαρχος Διοίκησης – Συντονισμού Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Συμβουλίων
Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων – Πολεοδομίας και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
Χρήστος Μουρατίδης Αντιδήμαρχος Τουρισμού – Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων
Όλγα Θεοχάρη-Παπαδάμου Αντιδήμαρχος  Αγροτικής Ανάπτυξης – Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου
Διονύσιος Λίτσκας Αντιδήμαρχος  Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας
Θεόδωρος (Άκης) Λιάμης Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Καθαριότητας
Πέτρος Δοκόπουλος Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής Μέριμνας – Εθελοντισμού και Αθλητισμού
 1. Αντιδημαρχία Διοίκησης – Συντονισμού Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Συμβουλίων, με Αντιδήμαρχο τον κ. Κωνσταντίνο Τσανούσα 

Η Αντιδημαρχία είναι αρμόδια για την άμεση και διαρκή συνεργασία με τους Προέδρους Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους Τοπικών Συμβουλίων για την καταγραφή προβλημάτων, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και την παρακολούθηση εξέλιξής τους στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς επίσης για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των λειτουργιών της

Διεύθυνσης    Διοικητικών    Υπηρεσιών,    που    περιλαμβάνει    τα    Τμήματα:     α)

Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων, β) Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, γ) Ανθρώπινου Δυναμικού, δ) Διοικητικής Μέριμνας και της Διεύθυνσης ΚΕΠ, που περιλαμβάνει τα Τμήματα: α) Εξυπηρέτησης Πολιτών, β) Εσωτερικής Ανταπόκρισης.  

Στον συγκεκριμένο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

 • Ενεργοποίηση και αναβάθμιση των Τοπικών Συμβουλίων
 • Προγραμματισμός και εκτέλεση επεμβάσεων ανάδειξης, εξωραϊσμού και αναβάθμισης του πυρήνα της πόλης της Καστοριάς
 • Εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου
 • Κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου
 • Προετοιμασία για την κατάρτιση του επιχειρησιακού και του τεχνικού προγράμματος
 • Την λειτουργία των ΚΕΠ
 • Τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν και ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το ανθρώπινο δυναμικό
 • Διαχείριση υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού
 • Σχεδιασμός και εισήγηση βελτιώσεων και παρακολούθηση της εφαρμογής όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την Διοίκηση, την απασχόληση των εργαζομένων και σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις
 • Την εφαρμογή και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος ΙΡΙΔΑ.
 • Μέριμνα για τη φύλαξη, ασφάλεια και καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων του Δήμου.
 • Μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού του Δήμου

 

 1. Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων – Πολεοδομίας και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, με Αντιδήμαρχο τον κ. Τριαντάφυλλο Παπαδόπουλο

 Η Αντιδημαρχία είναι αρμόδια για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των λειτουργιών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης που περιλαμβάνει τα Τμήματα: α) Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, β) Πολεοδομικών Εφαρμογών, γ) Ελέγχου Κατασκευών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα Τμήματα: α) Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, β) Κτιριακών και Ειδικών Έργων, γ) Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Σηματοδότησης και Εγκαταστάσεων και της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και μόνο για το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας και Κτηματολογίου.

Στον συγκεκριμένο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση εξέλιξης των γενικών πολεοδομικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση/τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στη περιοχή του Δήμου
 • Μελέτες και εισηγήσεις για τις ανάγκες τροποποίησης και αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου
 • Έλεγχος κατασκευών και  επιβολή προστίμων αυθαιρέτων  
 • Συνεργασία με τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης μελετών σε τρίτους.
 • Επίβλεψη καλής εκπόνησης μελετών
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων δράσης που αφορούν την υλοποίηση συγκοινωνιακών, υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
 • Υλοποίηση και συντήρηση έργων που αφορούν δημοτικά κτίρια, αναπλάσεις και εξωραϊσμό κοινόχρηστων χώρων, εκτέλεση και συντήρηση έργων τεχνικής υποδομής τοπικής σημασίας
 • Μέριμνα για διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους.
 • Υλοποίηση έργων επέκτασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.
 • Εφαρμογή των μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων
 • Μέριμνα για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας
 • Συντονισμός διαδικασιών ανταλλαγής ακινήτων
 • Διατήρηση και προστασία της ακίνητης Δημοτικής Περιουσίας και των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.
 • Επιμέλεια εκμίσθωσης και μίσθωσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

 

 1. Αντιδημαρχία Τουρισμού – Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων, με Αντιδήμαρχο τον κ. Χρήστο Μουρατίδη

Η Αντιδημαρχία είναι αρμόδια για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των λειτουργιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού και μόνο για το τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού.

Στον συγκεκριμένο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός, εισηγήσεις και μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
 • Ανάδειξη όλων των αξιόλογων σημείων σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα
 • Ενεργοποίηση κινήσεων για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου
 • Προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής καθώς και περαιτέρω ανάδειξη και προβολή
 • Σχεδιασμός, εισηγήσεις και υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για την τουριστική προβολή του Δήμου
 • Επαφές για συνεργασία με διεθνή tour operator
 • Συνεργασία με τους φορείς και τις επαγγελματικές ενώσεις της περιοχής για την ανάπτυξη όλων των μορφών τουρισμού
 • Δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας
 • Διοργάνωση ημερίδων, επισκέψεων και συναντήσεων με ξένους δημοσιογράφους και διεθνή  τουριστικά πρακτορεία
 • Συνεργασία με οργανισμούς και συλλόγους του απόδημου ελληνισμού
 • Διαχείριση & παρακολούθηση διαδικασίας  αδελφοποιήσεων
 • Μνημόνια τουριστικής συνεργασίας με πόλεις του εξωτερικού με κοινό ιστορικό ενδιαφέρον πχ. λιμναίοι οικισμοί των ελβετικών, γερμανικών και ιταλικών λιμνών
 • Ανάπτυξη διμερών σχέσεων με το Υπουργείο Εξωτερικών και το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης  

 

 1. Αντιδημαρχία Αγροτικής Ανάπτυξης – Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου, με Αντιδήμαρχο την κα. Όλγα Θεοχάρη-Παπαδάμου

Η Αντιδημαρχία είναι αρμόδια για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των λειτουργιών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που περιλαμβάνει τα Τμήματα: α) Γεωργικής ΠαραγωγήςΑνάπτυξης και Εγγείων Βελτιώσεων, β) Κτηνοτροφίας και Αλιείας, γ) Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, δ) Απασχόλησης και Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας.  

Στην συγκεκριμένη Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

 • Ανάπτυξη και προώθηση  του πρωτογενούς τομέα μέσω της συνεργασίας με την Τεχνική Υπηρεσία για συντήρηση, βελτίωση και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής που αφορούν την γεωργία και σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα
 • Προώθηση, προβολή και ανάδειξη των τοπικών και αγροτικών προϊόντων
 • Ανάπτυξη του αγροτουρισμού
 • Παρακολούθηση και συντονισμός ενεργειών για την αποπεράτωση μεγάλων αναπτυξιακών έργων και υποδομών
 • Ενίσχυση και προώθηση καλλιεργειών υψηλής ποιότητας
 • Δημιουργία ενημερωτικών εκδηλώσεων για τον αγροτικό πληθυσμό για βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης εκμεταλλεύσεων, με σκοπό τη βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων καθώς και την ενημέρωση του κοινού για νέες δυναμικές καλλιέργειες
 • Διαχείριση δασικών δασών και βοσκοτόπων
 • Διαχείριση και συντονισμός της λειτουργίας του δημοτικού αγροκτήματος
 • Διαχείριση υδατόπυργων
 • Εποπτεία, έλεγχος και παρακολούθηση των θεμάτων του τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων καθώς και υλοποίηση προγραμμάτων και πολιτικών για την απασχόληση και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
 • Έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα καθώς και η παρακολούθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εφαρμογή του νέου νόμου για τα περίπτερα
 • Εποπτεία και παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν την υπαίθρια διαφήμιση
 • Καθορισμός χώρων και όρων λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις, κλπ) και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
 • Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλον της πόλης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων
 • Σχεδιασμός, εισηγήσεις για την εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων δράσης και τοπικών πρωτοβουλιών ή συμμετοχής σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου
 • Δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή
 • Δημιουργία και στήριξη ‘’επαγγελματικής θερμοκοιτίδας’’
 • Στήριξη των νέων μορφών επιχειρηματικότητας (π.χ. Κοινωνικές Επιχειρήσεις)
 • Έλεγχος και παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας των καταστημάτων
 • Προστασία της επιχειρηματικότητας και του ανταγωνισμού

 

 1. Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας, με Αντιδήμαρχο τον κ. Διονύσιο Λίτσκα

 Η Αντιδημαρχία είναι αρμόδια για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των λειτουργιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Πρασίνου και μόνο για τα Τμήματα: α) Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, β) Συντήρησης Πρασίνου.

Στον συγκεκριμένο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός, προγραμματισμός, εισηγήσεις και μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου
 • Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου.
 • Φροντίδα για την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών
 • Σχεδιασμός για τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών
 • Συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνών
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων παρόχθιας ζώνης
 • Εισηγήσεις, σχεδιασμός και συντονισμός δράσεων για την πρόσληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών στην περιοχή του Δήμου
 • Λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς.
 • Συντονισμός και εποπτεία του αποχιονισμού
 • Διενέργεια με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα για το έργο συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας
 • Μέριμνα για Συντήρηση των δενδροστοιχιών, το κλάδεμα, την κοπή και αντικατάσταση των επικίνδυνων δένδρων
 • Μέριμνα για τη σωστή λειτουργία των Κοιμητηρίων
 • Συνεργάζεται με την Αντιδημαρχία Καθημερινότητας και Καθαριότητας για τον καθαρισμό και τον ευπρεπισμό κοινόχρηστων χώρων

 

 1. Αντιδημαρχία Καθημερινότητας και Καθαριότητας, με Αντιδήμαρχο τον κ. Θεόδωρο (Άκη) Λιάμη

 Η Αντιδημαρχία είναι αρμόδια για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των λειτουργιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Πρασίνου και μόνο για τα Τμήματα: α) Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων, β) Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων-Αποθήκης και Διαχείρισης Υλικών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μόνο για το Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων, Υποδομών Δικτύων, Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας και της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και μόνο για τις αρμοδιότητες  του Τμήματος Κτηνοτροφίας και Αλιείας που αφορούν την μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα.

Στον συγκεκριμένο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

 •  Αποκομιδή των απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων
 • Διαχείριση των στέρεων αποβλήτων
 • Συνεργασία με ΔΙΑΔΥΜΑ
 • Εφαρμογή των διατάξεων για τον καθαρισμό από τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων καθώς και τη συγκρότηση συνεργείων για τον καθαρισμό των παράνομων αφισοκολλήσεων  και διαφημίσεων
 • Ενίσχυση του τομέα της καθαριότητας και της προώθησης της ανακύκλωσης
 • Υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος ευαισθητοποίησης των πολιτών για την ανακύκλωση
 • Περισυλλογή και απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων σε συνεργασία με την Τροχαία
 • Διαχείριση του αμαξοστασίου
 • Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων
 • Μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα, (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία κυνοκομείου) καθώς  και  τον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και το Τμήμα Κτηνοτροφίας και Αλιείας καθώς και με την αρμόδια επιτροπή.  
 • Έλεγχος της κατάστασης των οδών και των πεζοδρομίων για την επισκευή και συντήρησή τους  
 • Μέριμνα για εύκολη και χωρίς εμπόδια πρόσβαση όλων των πολιτών στα δημοτικά κτίρια και τους κοινόχρηστους χώρους διευκολύνοντας την μετακίνηση των πεζών και των ΑΜΕΑ με τη δημιουργία ανάλογων υποδομών
 • Αξιοποίηση και εκσυγχρονισμός χώρων στάθμευσης και δημιουργία νέων, καθώς και δημιουργία θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ και ποδήλατα σε κεντρικές οδούς και πλατείες
 • Εισήγηση την απαγόρευση της δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους
 • Μέριμνα για το κυκλοφοριακό και τις συγκοινωνίες
 • Μέριμνα για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων

 

 1. Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας – Εθελοντισμού και Αθλητισμού, με Αντιδήμαρχο τον κ. Πέτρο Δοκόπουλο

 Η Αντιδημαρχία είναι αρμόδια για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των λειτουργιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού που περιλαμβάνει τα Τμήματα:

α) Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων, β) Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, γ) Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, καθώς επίσης και των Δομών που λειτουργούν μέσω ΕΣΠΑ: α) Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας, β) Κέντρο Κοινότητας

Στον συγκεκριμένο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

 • Βελτίωση των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών καθώς και στήριξη των ευπαθών ομάδων
 • Προώθηση και ανάπτυξη του Εθελοντισμού και της Κοινωνική αλληλεγγύης
 • Συντονισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση της άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο
 • Υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής με στόχο την εξυπηρέτηση και των ΑμεΑ
 • Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών και βρεφικών σταθμών καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων
 • Μέριμνα για την καταβολή επιδομάτων
 • Μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου και του Κέντρου Κοινότητας
 • Σχεδιασμός, προγραμματισμός και μέριμνα για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας
 • Μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και

Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με το Υπουργείο

 • Μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία του  πάρκου  κυκλοφοριακής αγωγής
 • Μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του αθλητισμού και την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
 • Μέριμνα συντήρησης και διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων
Skip to content