Ληξιαρχείο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2467351185

Δικαιολογητικά Διορθώσεις Ληξιαρχικών Πράξεων

Δικαιολογητικά ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Επανάκτηση πατρικού επωνύμου

Δήλωση Τέκνου

Ονοματοδοσία

Δήλωση Βάπτισης

Εκούσια αναγνώριση τέκνου

Προσβολή πατρότητας

Δικαιολογητικά για Υιοθεσία

Δήλωση Γάμου

Δήλωση Διαζυγίου

Δήλωση Θανάτου

Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξη Γάμου

Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξη Θανάτου

 1. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται, μόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση:

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα τη διόρθωση είναι τα παρακάτω:

 • Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
 • Aντίγραφο της απόφασης δικαστηρίου
 • Έκθεση επίδοσης της απόφασης στον εισαγγελέα
 • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση.
 1. Με την έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στην Ληξιαρχική Πράξη εκ παραδρομής και δεν αφορούν στον τόπο, στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού γεγονότος.

Στην περίπτωση αυτή αναφέρονται ενδεικτικά κάποια απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων
 • Πιστοποιητικό γάμου από Ι. Μητρόπολη κ.λ.π.

Λόγω της πληθώρας των περιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν, αναλυτικές οδηγίες για τη προσκόμιση δικαιολογητικών από το αρμόδιο γραφείο του Τμήματος Ληξιαρχείου.

 1. Σφάλματα που αναφέρονται σε γραμματικούς κανόνες διορθώνονται με έγκριση της Ληξιάρχου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου και με προσκόμιση ορισμένων δικαιολογητικών, όπως στην παραπάνω περίπτωση .Τη διόρθωση αιτείται ο αναφερόμενος στην Ληξιαρχική πράξη ή ο έχων αποδεδειγμένα έννομο συμφέρον και ο οποίος υπογράφει τη διορθωτική πράξη.

 

 1. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Οι μεταβολές που επιτρέπονται στην αστική κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά την σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών. Οι μεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν.344/76 και ενδεικτικά είναι:

Μεταβολές σε Λ.Π Γεννήσεων

 • Αναγνώριση (Εκούσια ή Δικαστική)
 • Προσβολή πατρότητας
 • Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος
 • Προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου
 • Προσθήκη ή μεταβολή ιθαγένειας
 • Μεταβολή θρησκεύματος
 • Αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόματος
 • Αλλαγή φύλου
 • Υιοθεσία
 • Λύση υιοθεσίας
 • Προσδιορισμός δημοτικότητας τέκνου. * (Η δήλωση πρέπει να γίνει εντός δέκα ημερών από την γέννηση).

Μεταβολές σε Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

 • Ακύρωση γάμου
 • Διαζύγιο
 • Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος
 • Προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου
 • Αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος
 • Αλλαγή ιθαγένειας
 • Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου*
 • Προσθήκη του επωνύμου του ενός συζύγου στο επώνυμο του άλλου*

Άλλες Μεταβολές

 • Δήλωση αφάνειας
 • Άρση αφάνειας

Οι μεταβολές καταχωρίζονται στο περιθώριο των Ληξιαρχικών πράξεων μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που έλαβαν χώρα. Αν η μεταβολή δηλωθεί εκπρόθεσμα επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής:

Εκπρόθεσμη δήλωση (Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4144/2013)

 • Από την 31η (τριακοστή πρώτη) μέχρι την 120η (εκατοστή εικοστή) ημέρα καταβολή προστίμου ποσού 100€.
 • Μετά την παρέλευση την παρέλευση της εκατοστής εικοστής ημέρας καταβολή προστίμου ποσού 300€.

Τα προαναφερόμενα πρόστιμα καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Γενικές Πληροφορίες

 • Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται από πρόσωπα που ρητά ορίζονται στο Ληξιαρχικό Νόμο 344/76
 • Όλες οι δηλώσεις δύνανται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
 • Για κάθε μεταβολή, δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των ως άνω μεταβολών.

*Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης

 

3.      ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ

 1. Αίτηση
 2. Υπεύθυνη δήλωση από την ενδιαφερόμενη ενώπιον της ληξιάρχου.
 3. Αστυνομική Ταυτότητα

 

 1. ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΚΝΟΥ
  1. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή σύμφωνο συμβίωσης Γονέων (πράξη προσδιορισμού επωνύμου)
  2. Ταυτότητες των γονέων ή Διαβατήρια
  3. Σε περίπτωση τέκνου εκτός γάμου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας
  4. Δήλωση γεννήσεως από Νοσοκομείο ή Μαιευτήριο

 

Σημείωση:

Η δήλωση πρέπει να γίνει σε διάστημα 10 ημερών

 

 1. ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η ονοματοδοσία παιδιού γίνεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή στον τόπο κατοικίας των γονέων με αυτοπρόσωπη παρουσία τους.

 

 1. Να είναι παρόντες και οι δύο γονείς με τις ταυτότητές τους.
 2. Αν προσέλθει ο ένας γονέας, θα πρέπει να έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής. Στην έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται το κύριο όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί τους.

Σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας απαιτούνται τα εξής:

 • Διαβατήρια και των δύο γονέων
 • Άδειες διαμονής και των δύο γονέων
 • Σε περίπτωση δήλωσης από έναν γονέα εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει το όνομα του παιδιού με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες

 

Στην περίπτωση που η βάπτιση θα ακολουθήσει της ονοματοδοσίας και δοθεί διαφορετικό όνομα, το δόγμα θα ισχύει, αλλά το όνομα δεν θ’ αλλάξει με την βάπτιση.

Εάν όμως επιθυμούν οι γονείς να ισχύει και το όνομα που δόθηκε στην βάπτιση (βαπτιστικό), θα ακολουθήσουν τη δικαστική οδό, όπου με κοινή δήλωσή τους στο Πρωτοδικείο, θα κάνουν προσθήκη

 

 1. ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η δήλωση βάπτισης γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου δήλωσης της γέννησης ή στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του μυστηρίου.

Υπόχρεοι προς δήλωση της βάπτισης, όταν έχει προηγηθεί η ονοματοδοσία, είναι:

α) ο βαπτισθείς εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του

β) και οι δύο οι γονείς

Δικαιολογητικά:

Αστυνομική ταυτότητα των γονέων ή άδεια παραμονής ή διαβατήρια αν πρόκειται για αλλοδαπούς γονείς.

Δήλωση βάπτισης Ιερού Ναού όπου τελέστηκε η βάπτιση.

Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.

 ΠΡΟΣΟΧΗ:

Με τη δήλωση βάπτισης καταχωρείται στο Ληξιαρχείο μόνο το ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ (άρθρο 25, 26 του Ν. 344/76).

Η δήλωση του ονόματος γίνεται μόνο με ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ παρουσία και των δύο γονέων. Σε περίπτωση κωλύματος του ενός γονέα απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησής του, θεωρημένη νόμιμα ως προς το γνήσιο της υπογραφής.

 Η δήλωση βάπτισης δεν έχει χρόνο λήξης.

 

 1. ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ

Ο πατέρας μπορεί να αναγνωρίσει ως δικό του το τέκνο που γεννήθηκε εκτός γάμου, εφόσον συναινεί σ’ αυτό και η μητέρα και γίνεται με δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου

Όσον αφορά στον προσδιορισμό του επιθέτου και της δημοτικότητας για τέκνα γεννημένα εκτός γάμου, επισημαίνουμε ότι ο προσδιορισμός του επιθέτου και της δημοτικότητάς του δεν γίνεται με το συμβολαιογραφικό έγγραφο της εκούσιας αναγνώρισης, αλλά με κοινή δήλωση των γονέων τους, ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου, στον οποίο καταχωρείται η πράξη της εκούσιας αναγνώρισης.

Εάν η εκούσια αναγνώριση δηλωθεί πέραν του ενός (1) μηνός, τότε επιβαρύνεται με πρόστιμο που προβλέπει ο νόμος και εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Συμβολαιογραφικό έγγραφο της εκούσιας αναγνώρισης
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης της μητέρας

 

 1. ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ
 • Απόφαση δικαστηρίου περί προσβολής πατρότητας
 • Παραίτηση από ένδικα μέσα ή αποδεικτικό επίδοσης στον εισαγγελέα
 • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας (του Γραμματέα του Πρωτοδικείου του τόπου όπου εκδικάστηκε η απόφαση)
 • Ταυτότητα

Στη συνέχεια η μητέρα ή κάποιο τρίτο πρόσωπο (με ειδικό πληρεξούσιο) θα υποβάλλει στο Ληξίαρχο την αίτηση για μεταβολή επωνύμου του τέκνου.

 

 

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑ

Οι θετοί γονείς θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καστοριάς και θα προσκομίσουν τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

α) Δικαστική απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου

β) Πιστοποιητικό τελεσιδικίας

γ) Έκθεση επίδοσης στον εισαγγελέα

δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των θετών γονιών

ε) Ληξιαρχική πράξη γάμου τους

στ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου

 

 

 1. ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΟΥ

Η δήλωση γάμου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του γεγονότος

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Δήλωση του τελέσαντος τον γάμο η οποία έχει εκδοθεί κατά την τέλεση είτε από τον ιερέα αν πρόκειται για θρησκευτικό γάμο είτε από τον Δήμο αν πρόκειται για πολιτικό γάμο.
 2. Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων.
 3. Ταυτότητες ή Διαβατήριο με άδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς). Σε περίπτωση κατόχου ροζ κάρτας (αίτησης πολιτικού ασύλου) χρειάζεται και η βεβαίωση κατάθεσης διαβατηρίου ή οποιουδήποτε άλλου έγκυρου εγγράφου που πιστοποιεί ταυτότητα, στο αστυνομικό τμήμα αλλοδαπών που εξέδωσε την αίτηση ασύλου.
 4. Πιστοποιητικά γεννήσεως τελευταίου τριμήνου σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας επίσημα μεταφρασμένα.
 5. Αίτηση.

 

Υπόχρεοι προς δήλωση:

Ο ένας εκ των δύο συζύγων ή τρίτος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

 

Η προθεσμία δήλωσης πρέπει να γίνει σε διάστημα 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου μετά την παρέλευση της οποίας επιβάλλεται το ανάλογο πρόστιμο.

 

 1. ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

H δήλωση της λύσης του γάμου γίνεται ή στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο γάμος ή στο Ληξιαρχείο που ανήκει το Δικαστήριο που έλυσε το γάμο, προκειμένου να συντάξει έκθεση διαζυγίου και να την αποστείλλει στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο γάμος.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ:

α) Απόφαση του Δικαστηρίου που λύνει τον γάμο

β) Την έκθεση της παραίτησης από τα ένδικα μέσα και των δύο συζύγων.

γ) Το πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου περί μη άσκησης ένδικων μέσων

 

 1. ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΜΩΛΙΑ:

α) Απόφαση του Δικαστηρίου που λύνει τον γάμο

β) Επίδοση της απόφασης στον εναγόμενο

γ) Πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου περί μη άσκησης ένδικων μέσων, μετά την παρέλευσή της από τον νόμο οριζόμενης προθεσμίας.

 

Εκπρόθεσμη δήλωση (Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4144/2013):

 • Από την 31η (τριακοστή πρώτη) μέχρι και την 120η (εκατοστή εικοστή) ημέρα, καταβολή προστίμου ποσού 100€.
 • Μετά την παρέλευση της εκατοστής εικοστής ημέρας, καταβολή προστίμου ποσού 300€.

 

Τα προαναφερόμενα πρόστιμα καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

 1. ΔΗΛΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

Υπόχρεοι για τη δήλωση του θανάτου είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς, καθένας που παρευρισκόταν στο θάνατο ή το γραφείο κηδειών που ανέλαβε την τέλεση της κηδείας.

Αν ο θάνατος συνέβη σε νοσοκομείο, φυλακή ή άλλο ίδρυμα, υποχρέωση για τη δήλωση έχει και η διεύθυνση αυτών.

Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο ή αεροσκάφος, η δήλωση γίνεται στο ληξίαρχο του τόπου αποβίβασης.

Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με πλοίο, η δήλωση γίνεται στον πλοίαρχο. Μετά τη δήλωση, ο πλοίαρχος χορηγεί πιστοποιητικό για τη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

Η δήλωση πρέπει να γίνεται σε διάστημα 24 ωρών από τη στιγμή του θανάτου. Αν η δήλωση γίνει μετά από 24 ώρες και έως την 30η ημέρα από τη στιγμή του θανάτου, και επιπλέον ο νεκρός έχει ταφεί, χρειάζεται παραγγελία του εισαγγελέα. Αν η δήλωση γίνει μετά την 30η ημέρα, χρειάζεται δικαστική απόφαση μονομελούς Πρωτοδικείου.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση
 2. Έγγραφη πιστοποίηση θανάτου από το νοσηλεύσαντα ιατρό και ελλείψει αυτού από ιατροδικαστή ή τον ιατρό πραγματογνώμονα που όρισε η αστυνομική ή δικαστική αρχή.
 3. Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος.
 4. Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο του θανόντος ή υπεύθυνη δήλωση απώλειάς τους.

 

 1. ΈΚΔΟΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
 1. Αίτηση
 2. Αστυνομική Ταυτότητα του αιτούντος ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας
 3. Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (αν προσέρχεται τρίτο πρόσωπο)
 4. Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου

Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων εκδίδονται:

 • Από το Ληξιαρχείο με αυτοπρόσωπη παρουσία
 • Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ
 • Μέσω τηλεφωνικής αίτησης (1502)

Δικαιούνται να παραλάβουν αντίγραφο, ο αναφερόμενος της ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή οι γονείς του ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι:

 • Έχει έννομο συμφέρον
 • Ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση των δικαιούχων

Σημείωση:

Η ληξιαρχική πράξη γέννησης εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου, στον οποίο πραγματοποιήθηκε η γέννηση. Πρέπει να γνωρίζετε τον τόπο και την ημερομηνία της γέννησης.

 

 1. ΈΚΔΟΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΑΜΟΥ
 1. Αίτηση
 2. Αστυνομική Ταυτότητα του αιτούντος ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας
 3. Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (αν προσέρχεται τρίτο πρόσωπο)
 4. Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου

Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων εκδίδονται:

 • Από το Ληξιαρχείο με αυτοπρόσωπη παρουσία
 • Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ
 • Μέσω τηλεφωνικής αίτησης (1502)

Δικαιούνται να παραλάβουν αντίγραφο, οι αναφερόμενοι της ληξιαρχικής πράξης γάμου ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι:

 • Έχει έννομο συμφέρον
 • Ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση των δικαιούχων

Σημείωση:

Η ληξιαρχική πράξη γάμου εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου, στον οποίο πραγματοποιήθηκε ο γάμος. Πρέπει να γνωρίζετε τον τόπο και την ημερομηνία του γάμου.

 

ΈΚΔΟΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

 1. Αίτηση
 2. Αστυνομική Ταυτότητα του αιτούντος ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας
 3. Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (αν προσέρχεται τρίτο πρόσωπο)
 4. Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου

Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων εκδίδονται:

 • Από το Ληξιαρχείο με αυτοπρόσωπη παρουσία
 • Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ
 • Μέσω τηλεφωνικής αίτησης (1502)

Δικαιούνται να παραλάβουν αντίγραφο, οι συγγενείς Α΄ βαθμού ή (ο/η) σύζυγος ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι:

 • Έχει έννομο συμφέρον
 • Ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση των δικαιούχων

Σημείωση:

Η ληξιαρχική πράξη θανάτου εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου, στον οποίο πραγματοποιήθηκε ο θάνατος ή από τον τόπο ταφής. Πρέπει να γνωρίζετε τον τόπο και το έτος του θανάτου.

 

 

Skip to content