Επιδόματα

Επίδομα Βαριάς Αναπηρίας (>67%)

Επίδομα Βαριάς Νοητικής Υστέρησης

Επίδομα Τυφλότητας

Επίδομα Κωφαλαλίας

Επίδομα Τετραπληγίας – Παραπληγίας (Ανασφάλιστων)

Επίδομα Τετραπληγίας – Παραπληγίας (Δημοσίου)

Επίδομα Συγγενούς Αιμολυτικής Αναιμίας

Επίδομα Κίνησης

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

Επίδομα Ομογενών

Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης

 

Επίδομα Βαριάς Αναπηρίας (>67%)

Δικαιούχοι

1. Ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα, τα οποία:

·    λόγω σοβαρής σωματικής, νοητικής, ή ψυχικής ασθένειας, ή αναπηρίας έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

·    λόγω χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανεξαρτήτως του διατροφικού επιδόματος.

·    λόγω της πάθησης του διαβήτη τύπου 1, ινσουλινοεξαρτώμενα έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

2. Έμμεσα ασφαλισμένες σύζυγοι (από το σύζυγο τους που βρίσκεται εν ζωή) και δεν λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους από οποιαδήποτε πηγή.

3. Έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα (προστατευόμενα μέλη) που δεν παίρνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους μεγαλύτερη του ποσού του επιδόματος βαριάς αναπηρίας.

4. Τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ή εκ μεταβιβάσεως ή προσαύξηση συντάξεως με ποσό μικρότερο ή ίσο του ισχύοντος επιδόματος.

5. Ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΓΑ.

6. Άμεσα ασφαλισμένοι που δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ταμείο τους. Δεν δικαιούνται επίδομα όσοι δεν συνταξιοδοτούνται λόγω οφειλών εισφορών.


Δικαιολογητικά

1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, η οποία χορηγείται από την υπηρεσία.

2. Μία (1) Φωτογραφία.

3. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου και του υπευθύνου εισπράξεως του επιδόματος σε περίπτωση που ορίζεται άλλο πρόσωπο.

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

5. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή 0.Τ.Ε. στο όνομα του ενδιαφερομένου, ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.

6. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος να προσκομισθεί βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.

7. Βεβαίωση ΑΜΚΑ του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.

8. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛΤΑ, όπου να αναφέρεται ο αριθμός ΙΒΑΝ, με την προϋπόθεση το πρώτο όνομα του λογαριασμού να είναι του δικαιούχου.

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, του δεύτερου γονέα, ότι συναινεί για την είσπραξη του επιδόματος από τον γονέα που υποβάλλει την αίτηση, χορηγείται από την υπηρεσία.

10. Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ασθενείας θεωρημένο.

11. Γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης της Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) για όλες τις περιπτώσεις των δικαιούχων.

12. Για τους έμμεσα ενήλικους ασφαλισμένους και τους ανασφάλιστους: Βεβαίωση από το ΙΚΑ, από τον ΟΓΑ και από τον ΟΑΕΕ, ότι δεν έχει τις ασφαλιστικές και χρονικές προϋποθέσεις για να του χορηγηθεί σύνταξη από τους φορείς αυτούς, και ότι δεν δικαιούνται κάποια χρηματική παροχή για την αναπηρία τους από τον ασφαλιστικό τους φορέα (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

13. Για τους άμεσα ασφαλισμένους: Απορριπτική απόφαση συνταξιοδότησης ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ότι δεν έχει χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση.

14. Για τους υπερήλικες συνταξιούχους του ΟΓΑ: οποιοδήποτε έγγραφο του ΟΓΑ που αποδεικνύει ότι η κατηγορία σύνταξης που λαμβάνουν είναι υπερηλίκων.

15. Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αναζήτησης συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

Σημείωση: Οι δικαιούχοι υποχρεούνται, τον πρώτο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους, να προσέρχονται με την ταυτότητα τους ή άλλο σχετικό έγγραφο στην υπηρεσία (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου.

Αίτηση Επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας

 

Επίδομα Βαριάς Νοητικής Υστέρησης

Δικαιούχοι

1. Άτομα με βαριά νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30.

2. Άτομα με σύνδρομο down, με συνοδό βαριά νοητική υστέρηση και ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

3. Άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

4. Να μην λαμβάνουν για την ίδια αιτία άμεσα ή έμμεσα καμία οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφή (σύνταξη, οικονομική ενίσχυση ή άλλου είδους παροχή) από τον ασφαλιστικό τους ή άλλο φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και εφόσον λαμβάνουν να μην είναι μεγαλύτερη από την κατώτερη βασική σύνταξη του ΟΓΑ.

5. Να μην νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή κλινικές ή παραμένουν ως εσωτερικά σε ιδρύματα (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κλπ) ή ιδιωτικούς φορείς και η δαπάνη νοσηλείας ή περίθαλψης τους βαρύνει τον ασφαλιστικό τους φορέα.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, χορηγείται από την υπηρεσία.

2. 1 φωτογραφία.

3. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου και του υπευθύνου είσπραξης του επιδόματος.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

5. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή 0.Τ.Ε. στο όνομα του ενδιαφερομένου, ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.

6. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος να προσκομισθεί βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.

7. Βεβαίωση ΑΜΚΑ του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.

8. Φωτοτυπία βιβλιαρίου λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛΤΑ, όπου να αναφέρεται ο αριθμός ΙΒΑΝ, με την προϋπόθεση το πρώτο όνομα του λογαριασμού να είναι του δικαιούχο.

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, του δεύτερου γονέα, ότι συναινεί για την είσπραξη του επιδόματος από τον γονέα που υποβάλλει την αίτηση, χορηγείται από την υπηρεσία.

10. Γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης της Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) για όλες τις περιπτώσεις των δικαιούχων.

11. Απόφαση δικαστικής συμπαράστασης όταν πρόκειται για ενήλικο άτομο που δεν μπορεί να φροντίζει τις υποθέσεις του λόγω πάθησης.

12. Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ασθενείας (Θεωρημένο).

13. Απόκομμα σύνταξης αν παίρνει.
 
Σημείωση: Οι δικαιούχοι υποχρεούνται, τον πρώτο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους, να προσέρχονται με την ταυτότητα τους ή άλλο σχετικό έγγραφο στην υπηρεσία (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου.

Αίτηση Επιδόματος Βαριάς Νοητικής Υστέρησης

 

Επίδομα Τυφλότητας

Δικαιούχοι

Άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα με πιστοποιημένη τυφλότητα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Συγκεκριμένα:

1. εργαζόμενοι και συνταξιούχοι.

2. άνεργοι ανασφάλιστοι, άνεργοι άμεσα ασφαλισμένοι, έμμεσα ασφαλισμένοι, μη εργαζόμενοι φοιτητές, τυφλά παιδιά που δε φοιτούν σε σχολεία και δεν φιλοξενούνται σε οικοτροφεία.

3. εργαζόμενοι φοιτητές, τυφλά παιδιά που φοιτούν σε σχολεία, πτυχιούχοι εργαζόμενοι.

4. ασκούμενοι δικηγόροι.

5. επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους.

6. δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν τη δικηγορία.

Δικαιολογητικά

1)     Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, χορηγείται από την υπηρεσία.

2)     Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία.

3)     Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου και του υπευθύνου εισπράξεως του επιδόματος σε περίπτωση που ορίζεται άλλο πρόσωπο.

4)     Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

5)     Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή 0.Τ.Ε. στο όνομα του ενδιαφερομένου, ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.

6)     Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος να προσκομισθεί βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.

7)     Βεβαίωση ΑΜΚΑ του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.

8)     Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛΤΑ, όπου να αναφέρεται ο αριθμός ΙΒΑΝ, με την προϋπόθεση το πρώτο όνομα του λογαριασμού να είναι του δικαιούχου.

9)     Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, του δεύτερου γονέα, ότι συναινεί για την είσπραξη του επιδόματος από τον γονέα που υποβάλλει την αίτηση, (χορηγείται από την υπηρεσία).

10) Γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης της Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), σύμφωνα με την οποία πιστοποιείται η τυφλότητα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, για όλες τις περιπτώσεις των δικαιούχων.

11) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας, θεωρημένο.

Ειδικά Δικαιολογητικά:

12)    Για τους συνταξιούχους: Απόφαση σύνταξης ή απόκομμα πληρωμής (ΟΓΑ) ή ενημερωτικό σημείωμα τρίμηνων αποδοχών κλπ.

13)    Για τους έμμεσα ασφαλισμένους: Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ότι δεν παίρνουν οι ίδιοι σύνταξη.

14)    Για τους ανασφάλιστους:

·         Βεβαίωση από το τμήμα Συντάξεων του ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ ότι δεν έχει τις ασφαλιστικές και χρονικές προϋποθέσεις για να του χορηγηθεί σύνταξη από τους φορείς αυτούς.

15)    Για τους εργαζόμενους: Βεβαίωση εργοδότη.

16)    Για τους φοιτητές: Βεβαίωση εγγραφής στη σχολή φοίτησης.

17)    Για τους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων: επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους.

18)    Για τους δικηγόρους: Πιστοποιητικό εγγραφής στο δικηγορικό σύλλογο του οικείου Πρωτοδικείου ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86.

19)    Για ανέργους-απολυμένους άμεσα ασφαλισμένους: Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό τους φορέα ότι καλύπτονται απ’ αυτόν μόνο για υγειονομική περίθαλψη και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι έπαψαν να εργάζονται.
 
Σημείωση: Οι δικαιούχοι υποχρεούνται, τον πρώτο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους, να προσέρχονται με την ταυτότητα τους ή άλλο σχετικό έγγραφο στην υπηρεσία (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου.

Αίτηση Επιδόματος Τυφλότητας

 

Επίδομα Κωφαλαλίας

Δικαιούχοι

1.     Άτομα με κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ηλικίας μέχρι και 18 ετών καθώς και οι μεγαλύτεροι των 65 ετών.

2.     Άτομα με κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ηλικίας 19-65 ετών που πάσχουν ταυτόχρονα και από άλλη χρόνια σωματική, πνευματική ή ψυχική βλάβη.

3.     Άτομα με κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ηλικίας 19-25 ετών που φοιτούν σε σχολεία – κατώτερες – μέσες ή ανώτερες τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές ή σε σχολές του Ο.Α.Ε.Δ. ή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης κλπ.

Δικαιολογητικά

1.     Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, χορηγείται από την υπηρεσία.

2.     2 φωτογραφίες

3.     Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου και του υπευθύνου εισπράξεως του επιδόματος σε περίπτωση που ορίζεται άλλο πρόσωπο.

4.     Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

5.     Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή 0.Τ.Ε. στο όνομα του ενδιαφερομένου, ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.

6.     Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ υποχρεωτικά για όλους τους ενήλικες επιδοτούμενους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος να προσκομισθεί βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.

7.     Βεβαίωση ΑΜΚΑ του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξη.

8.     Φωτοτυπία βιβλιαρίου λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛΤΑ, όπου να αναφέρεται ο αριθμός ΙΒΑΝ, με την προϋπόθεση το πρώτο όνομα του λογαριασμού να είναι του δικαιούχου.

9.     Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, του δεύτερου γονέα, ότι συναινεί για την είσπραξη του επιδόματος από τον γονέα που υποβάλλει την αίτηση, (χορηγείται από την υπηρεσία).

10.   Γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης της Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) για όλες τις περιπτώσεις των δικαιούχων.

11.   Φωτοαντίγραφο του θεωρημένου βιβλιαρίου ασθενείας.

 
Σημείωση: Οι δικαιούχοι υποχρεούνται, τον πρώτο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους, να προσέρχονται με την ταυτότητα τους ή άλλο σχετικό έγγραφο στην υπηρεσία (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου.

Αίτηση Επιδόματος Κωφαλαλίας

 

Επίδομα Τετραπληγίας-Παραπληγίας (Ανασφάλιστων)

Δικαιούχοι

1.     Τετραπληγικοί – Παραπληγικοί εφόσον έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

2.     Άτομα που πάσχουν από ασθένειες που έχουν επιφέρει αναπηρία του ίδιου βαθμού – 67% και άνω- λόγω μη αναστρέψιμης βλάβης του νωτιαίου μυελού ή των ριζών των νεύρων ή των μυών.

3.     Ανασφάλιστοι τετραπληγικοί – παραπληγικοί (ανεξαρτήτως ανικανότητας εργασίας) και ανασφάλιστοι υπερήλικες του Ο.Γ.Α.

4.     Οι δικαιούχοι που κρίθηκαν από τους ασφαλιστικούς φορείς μη δικαιούχοι της εξωϊδρυματικής οικονομικής ενίσχυσης γιατί δεν είχαν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του ασφαλιστικού τους οργανισμού.

Δικαιολογητικά

1.     Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ή του νόμιμου αντιπροσώπου του, χορηγείται έντυπο από την Υπηρεσία.

2.     Σε περίπτωση όπου αντί του άμεσα ενδιαφερομένου ενεργεί νόμιμος αντιπρόσωπος (για κατάθεση δικαιολογητικών, για είσπραξη επιδόματος κ.α.) θα κατατίθεται πληρεξούσιο θεωρημένο από την οικεία Αστυνομική Αρχή ή με συμβολαιογραφική – δικηγορική πράξη.

3.     Φωτοαντίγραφο της αστυνομική ταυτότητας του επιδοτούμενου και του υπευθύνου εισπράξεως του επιδόματος σε περίπτωση που ορίζεται άλλο πρόσωπο.

4.     Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

5.     Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή 0.Τ.Ε. στο όνομα του ενδιαφερομένου, ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.

6.     Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος να προσκομισθεί βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.

7.     Βεβαίωση ΑΜΚΑ του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.

8.     Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛΤΑ, όπου να αναφέρεται ο αριθμός ΙΒΑΝ, με την προϋπόθεση το πρώτο όνομα του λογαριασμού να είναι του δικαιούχου.

9.     Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, του δεύτερου γονέα, ότι συναινεί για την είσπραξη του επιδόματος από τον γονέα που υποβάλλει την αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).

10.   Γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης της Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) για όλες τις περιπτώσεις των δικαιούχων.
11.   Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ασθενείας θεωρημένο.

 
Σημείωση: Οι δικαιούχοι υποχρεούνται, τον πρώτο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους, να προσέρχονται με την ταυτότητα τους ή άλλο σχετικό έγγραφο στην υπηρεσία (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου.

Αίτηση Επιδόματος Τετραπληγίας – Παραπληγίας (Ανασφάλιστων)

 

Επίδομα Τετραπληγικών – Παραπληγικών (Δημοσίου)

 Δικαιούχοι

1.    Τετραπληγικοί – Παραπληγικοί εφόσον έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

2.    Άτομα που πάσχουν από ασθένειες που έχουν επιφέρει αναπηρία του ίδιου βαθμού – 67% και άνω- λόγω μη αναστρέψιμης βλάβης του νωτιαίου μυελού ή των ριζών των νεύρων ή των μυών.

3.    Δημόσιοι υπάλληλοι, δικαστικοί λειτουργοί, στρατιωτικοί, όργανα Σωμάτων Ασφαλείας, οι Υπάλληλοι Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ (εφόσον είναι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο), εν ενεργεία και συνταξιούχοι καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους των ανωτέρω κατηγοριών. Ως μέλη της οικογένειας των υπαλλήλων και συνταξιούχων θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα τέκνα αυτών (οικογένεια σε στενή έννοια).
4.    Ασφαλισμένοι του Τ.Α.Κ.Ε.

5.    Δικαιούχοι συντάξεων «αναπήρων και θυμάτων πολέμου» και τα μέλη των οικογενειών τους.
6.    Δικαιούχοι συντάξεως του Δημοσίου από μεταβίβαση.


Δικαιολογητικά

1.    Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ή του νόμιμου αντιπροσώπου του, χορηγείται έντυπο από την Υπηρεσία.

2.    Σε περίπτωση όπου αντί του άμεσα ενδιαφερομένου ενεργεί νόμιμος αντιπρόσωπος (για κατάθεση δικαιολογητικών, για είσπραξη επιδόματος κ.α.) θα κατατίθεται πληρεξούσιο θεωρημένο από την οικεία Αστυνομική Αρχή ή με συμβολαιογραφική – δικηγορική πράξη.

3.    Φωτοαντίγραφο της αστυνομική ταυτότητας του επιδοτούμενου και του υπευθύνου εισπράξεως του επιδόματος σε περίπτωση που ορίζεται άλλο πρόσωπο.

4.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

5.     Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή 0.Τ.Ε. στο όνομα του ενδιαφερομένου, ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.

6.    Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος να προσκομισθεί βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.

7.    Βεβαίωση ΑΜΚΑ του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.

8.    Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛΤΑ, όπου να αναφέρεται ο αριθμός ΙΒΑΝ, με την προϋπόθεση το πρώτο όνομα του λογαριασμού να είναι του δικαιούχου.

9.    Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, του δεύτερου γονέα, ότι συναινεί για την είσπραξη του επιδόματος από τον γονέα που υποβάλλει την αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).

10. Γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης της Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) για όλες τις περιπτώσεις των δικαιούχων.
11. Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ασθενείας θεωρημένο.

12. Βεβαίωση αποδοχών οι εν ενεργεία υπάλληλοι η απόκομμα σύνταξης οι συνταξιούχοι.

 
Σημείωση: Οι δικαιούχοι υποχρεούνται, τον πρώτο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους, να προσέρχονται με την ταυτότητα τους ή άλλο σχετικό έγγραφο στην υπηρεσία (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου. 

Αίτηση Τετραπληγίας – Παραπληγίας (Δημοσίου)

 

Επίδομα Συγγενούς Αιμολυτικής Αναιμίας

Δικαιούχοι

1.     Άτομα με μεσογειακή αναιμία, θαλασσαιμία, αιμοσφαιρινοπάθεια, δρεπανοκυτταρική αναιμία- ομόζυγο δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκκυταρική αναιμία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

2.     Άτομα με αιμορροφιλία Α΄, αιμοροφιλία Β΄, συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις, με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

3.     Άτομα με σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοσλογικής Ανεπάρκειας (AIDS) με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.


Δικαιολογητικά

1.     Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, χορηγείται από την υπηρεσία.

2.     Μια (1) φωτογραφία.

3.     Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας του επιδοτούμενου και του υπεύθυνου εισπράξεως του επιδόματος σε περίπτωση που ορίζεται άλλο πρόσωπο.

4.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

5.     Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή 0.Τ.Ε. στο όνομα του ενδιαφερομένου, ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.

6.    Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος να προσκομισθεί βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.

7.    Βεβαίωση ΑΜΚΑ του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξη.

8.    Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛΤΑ, όπου να αναφέρεται ο αριθμός ΙΒΑΝ, με την προϋπόθεση το πρώτο όνομα του λογαριασμού να είναι του δικαιούχου.

9.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, του δεύτερου γονέα, ότι συναινεί για την είσπραξη του επιδόματος από τον γονέα που υποβάλλει την αίτηση, (χορηγείται από την υπηρεσία).

10. Γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης της Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) όπου θα αναγράφεται η πάθηση-αναπηρία του ατόμου και το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας κατά περίπτωση.

11. Φωτοαντίγραφο του θεωρημένου βιβλιαρίου ασθενείας.

 
Σημείωση: Οι δικαιούχοι υποχρεούνται, τον πρώτο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους, να προσέρχονται με την ταυτότητα τους ή άλλο σχετικό έγγραφο στην υπηρεσία (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου.

Αιτηση Επιδόματος Συγγενούς Αιμολυτικής Αναιμίας

 

Επίδομα Κίνησης

Δικαιούχοι

Το επίδομα κίνησης χορηγείται σε πάσχοντες από παράλυση των δυο κάτω άκρων ή ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων ή ακρωτηριασμό και των δυο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νομής, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήματος.

Δικαιολογητικά

1.     Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, χορηγείται από την υπηρεσία.

2.     Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας του επιδοτούμενου και του υπεύθυνου εισπράξεως του επιδόματος σε περίπτωση που ορίζεται άλλο πρόσωπο.

3.     Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

4.     Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή 0.Τ.Ε. στο όνομα του ενδιαφερομένου, ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.

5.     Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος να προσκομισθεί βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.

6.     Βεβαίωση ΑΜΚΑ του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.

7.     Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛΤΑ, όπου να αναφέρεται ο αριθμός ΙΒΑΝ, με την προϋπόθεση το πρώτο όνομα του λογαριασμού να είναι του δικαιούχου.

8.     Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, του δεύτερου γονέα, ότι συναινεί για την είσπραξη του επιδόματος από τον γονέα που υποβάλλει την αίτηση, (χορηγείται από την υπηρεσία).

9.     Γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης της Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) όπου θα αναγράφεται η πάθηση-αναπηρία του ατόμου και το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας.

10. Φωτοαντίγραφο του θεωρημένου βιβλιαρίου ασθενείας.

 
Σημείωση: Οι δικαιούχοι υποχρεούνται, τον πρώτο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους, να προσέρχονται με την ταυτότητα τους ή άλλο σχετικό έγγραφο στην υπηρεσία (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου.

Αίτηση Επιδόματος Κίνησης

 

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

 Δικαιούχοι

Η στεγαστική συνδρομή χορηγείται σε ανασφάλιστα και οικονομικά αδύνατα μοναχικά άτομα 65 χρονών και πάνω και σε ανασφάλιστα ζεύγη, εφόσον:

1.     στερούνται ιδιόκτητης στέγης και διαμένουν σε μισθωμένο οίκημα.

2.     συντρέχει περίπτωση οικονομικής αδυναμίας κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.Δ. 57/73 και δεν διαθέτουν εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή προερχόμενο της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ικανά να του παρέχουν την δυνατότητα αντιμετώπισης των στεγαστικών δαπανών.

3.     για τα ανασφάλιστα ζεύγη θα πρέπει οι δυο σύζυγοι να είναι ανασφάλιστοι, και ο ένας τουλάχιστον να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.

4.     η στεγαστική συνδρομή καταβάλλεται απευθείας στον ιδιοκτήτη του ακινήτου και όχι στον άστεγο ηλικιωμένο.

Δικαιολογητικά

1.    Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, χορηγείται από την υπηρεσία.

2.    Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας του επιδοτούμενου και του υπεύθυνου εισπράξεως του επιδόματος σε περίπτωση που ορίζεται άλλο πρόσωπο.

3.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

4.     Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή 0.Τ.Ε. στο όνομα του ενδιαφερομένου, ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.

5.    Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.

6.    Βεβαίωση ΑΜΚΑ του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.

7.    Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛΤΑ, όπου να αναφέρεται ο αριθμός ΙΒΑΝ, με την προϋπόθεση το πρώτο όνομα του λογαριασμού να είναι του ιδιοκτήτη της κατοικίας.

8.     Μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας μεταξύ ηλικιωμένου και ιδιοκτήτη, θεωρημένο από την Οικονομική Εφορία της περιοχής του ιδιοκτήτη.

9.     Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, ότι αποδέχεται να εισπράττει τη στεγαστική συνδρομή για λογαριασμό του δικαιούχου.

10. Φωτοαντίγραφο του θεωρημένου βιβλιαρίου ασθενείας.
11. Απόκομμα ΟΓΑ υπερηλίκων.

 
Σημείωση: Οι δικαιούχοι υποχρεούνται, τον πρώτο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους, να προσέρχονται με την ταυτότητα τους ή άλλο σχετικό έγγραφο στην υπηρεσία (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου.

Αίτηση Επιδόματος Στεγαστισκής Συνδρομής

 

Επίδομα Ομογενών

 Δικαιούχοι

Οι συμπληρώσαντες το 60ο έτος της ηλικίας ή ανίκανοι για εργασία οικονομικά αδύνατοι, οι οποίοι δεν έχουν ανιόντες ή κατιόντες που θα μπορούν να τους συντηρήσουν.

1. Ομογενείς Έλληνες το γένος ή την ιθαγένεια από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ή από την Κίνα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα μετά το έτος 1944 και δεν αποκαταστάθηκαν επαγγελματικά.

2. Έλληνες υπήκοοι που απελάθηκαν ή απελαύνονται από την Τουρκία, λόγω των υπό Τουρκικών Αρχών ληφθέντων ανθελληνικών μέτρων, ως και Έλληνες υπήκοοι που εξαναγκάστηκαν ή εξαναγκάζονται να φύγουν από την Τουρκία, λόγω της απαγορεύσεως να ασκήσουν το επάγγελμά τους ή λόγω μη ανανεώσεως της άδειας παραμονής τους στην Τουρκία.

3. Ομογενείς από την Αίγυπτο, που ήλθαν στην Ελλάδα μετά την 1η Ιανουαρίου 1956 ή μετά την 1η Ιανουαρίου 1952 για όσους προέρχονται από το Κάίρο, σύμφωνα με το Ν.Δ. 4377/1964. Το πιο πάνω μηνιαίο επίδομα παρέχεται υπό τον όρο ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν επιδοτούνται μέσω του εφαρμοζομένου προγράμματος μηνιαίως επιδοτήσεως υπερηλίκων προσφύγων αρμοδιότητας Ύπατου Αρμοστού Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες.

4. Οι οικονομικά αδύνατοι φοιτητές και σπουδαστές ανώτατων και ανώτερων Σχολών ως και επαγγελματικών Σχολών, ομογενείς από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και από την Κίνα που ήρθαν στην Ελλάδα μετά το έτος 1944 ή γεννήθηκαν στην Ελλάδα από γονείς ομογενείς ή έχουν γεννηθεί από πατέρα ή μητέρα ομογενή.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση, χορηγείται από την υπηρεσία.

2. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου και του υπευθύνου εισπράξεως του επιδόματος σε περίπτωση που ορίζεται άλλο πρόσωπο, οπότε θα προσκομισθεί και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.

5. Έντυπο Ε9.

6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή την Κοινότητα.

7. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή 0.Τ.Ε. στο όνομα του δικαιούχου, ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.

8. Βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας αλλοδαπών που να αποδεικνύεται η ιδιότητα του ομογενούς.

9. Απόφαση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας.

10. Απόκομμα συντάξεως του δικαιούχου καθώς και του συζύγου και βιβλιάριο ασθενείας.

11. Απόκομμα επιδόματος πολυτέκνων ή βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α ότι δεν δικαιούται τέτοιο επίδομα, εφόσον έχει πάνω από τρία παιδιά.

12. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου πρώτη σελίδα και σελίδα παλιννόστησης.

Σημείωση: Οι δικαιούχοι υποχρεούνται, τον πρώτο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους, να προσέρχονται με την ταυτότητα τους ή άλλο σχετικό έγγραφο στην υπηρεσία (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου. 

Αίτηση Επιδόματος Ομογενών

 

Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης

Δικαιούχοι

1. Άτομα που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση.
2. Άτομα ηλικίας 0-18 χρονών είτε είναι ασφαλισμένα είτε ανασφάλιστα εκτός εάν παίρνουν οικονομικό βοήθημα ως τετραπληγικά – παραπληγικά.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία)
2. Πιστοποιητικό αναπηρίας Α΄ ή Β΄ Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ.
3. Αστυνομική ταυτότητα (φωτοαντίγραφο) εάν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση πιστοποιητικό γέννησης και ενός εκ των δύο γονέων.
4. Μία φωτογραφία του επιδοτούμενου
5. Βιβλιάριο Υγείας του επιδοτούμενου (φωτοτυπία του εξωφύλλου με τα στοιχεία του προστάτη τους, της σελίδας με τα προστατευόμενα μέλη και της σελίδας με την θεώρηση του τρέχον έτους)
6. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ και Εκκαθαριστικό εφορίας γονέων (φωτοτυπία).
7. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας από το Δήμο ή μια απόδειξη ΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ.
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (παραλαμβάνεται από τα Δημοτολόγια του ενδιαφερομένου), διαφορετικά αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία, βάση του άρθρου 5 του Ν. 3242/2004.
9. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (φωτοαντίγραφο)
10. Τραπεζικός λογαριασμός ή των ΕΛΤΑ στον οποίο θα κατατίθεται το επίδομα με την προϋπόθεση το πρώτο όνομα του λογαριασμού να είναι του δικαιούχου του επιδόματος.


Σημείωση:
 Οι δικαιούχοι υποχρεούνται, τον πρώτο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους, να προσέρχονται με την ταυτότητα τους ή άλλο σχετικό έγγραφο στην υπηρεσία (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου.

Αίτηση Εγκεφαλικής Παράλυσης

Skip to content