Δημοτικές Επιτροπές

Εκτελεστική Επιτροπή

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Οικονομική Επιτροπή

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

 1. Εκτελεστική Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε όλους τους δήμους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήμαρχο συνιστάται εκτελεστική επιτροπή, στην οποία μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς, καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης.

Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο δήμαρχος. Στις συνεδριάσεις καλείται ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, όταν συζητείται θέμα που την αφορούν ειδικά, καθώς και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες, όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο.

Υπάλληλος του δήμου τηρεί εγγράφως πρακτικά των συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής.

Η σύνθεση της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου Καστοριάς είναι η ακόλουθη:

 

Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής ο Δήμαρχος κ. Αγγελής Ανέστης.

Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής οι κάτωθι Αντιδήμαρχοι:

 

1

Λιάνος Σωκράτης – Αντιδήμαρχος

podaek@yahoo.gr

2

Δαμιανού Χρήστος  – Αντιδήμαρχος

doctorx@yahoo.gr

3

Παπαδημητρίου Λεωνίδας – Αντιδήμαρχος

lpapadim@physics.auth.gr

4

Ζήσης Λάζαρος – Αντιδήμαρχος

lazaroszissis@yahoo.gr

5

Στεργιόπουλος Ευάγγελος – Αντιδήμαρχος

msanoe@otenet.gr

6

Δάγγας Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

panos_dagas@yahoo.gr

7

Αντωνίου Μαλαματή – Αντιδήμαρχος

antinoumat@yahoo.gr

 

 

Η εκτελεστική επιτροπή διευρύνεται με δύο (2) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας, όταν λειτουργεί ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο, βάσει των διατάξεων του άρθρου 120 του Ν.3584/2007 και παρ. 4, άρθ.45 του Ν.3979/2011. Μέλη της διευρυμένης εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου Καστοριάς έχουν οριστεί οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βελλίδης Βασίλειος και Καρανικολόπουλος Αθανάσιος, με αναπληρωτές τους τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Μουτίδη Δημήτριο και Αθανασίου Αθανάσιο.

 

Γραμματεία Εκτελεστικής Επιτροπής: Στεφανή Αλέκα.

Τηλέφωνο: 2467351161

Email: stefani@kastoria.gov.gr,

 

 

 

 

 

 1. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων, που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.

Ειδικότερα:

Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83,για:

 1. i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου, iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.

Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:

 1. i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ii) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,

iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του, v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..

Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.

Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.

Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καστοριάς είναι ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού κ. Δαμιανού Χρήστος και μέλη (τακτικά – αναπληρωματικά ) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όπως εμφανίζονται παρακάτω:

 

Τ Α Κ Τ Ι Κ Α   Μ Ε Λ Η

ONOMATEΠΩΝΥΜΟ

e-mail

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

toumanidis@kastoria.gov.gr

ΔΑΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

panos_dagas@yahoo.gr

ΛΙΤΣΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 atppek@gmail.com

ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ ΑΝΝΑ

petsalnikouanna@gmail.com

ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

stiliadisdim@yahoo.gr

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

lykosakis@hotmail.com

ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

parxaridisxristos@gmail.com

ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

gbabakos@gmail.com

ΜΠΙΝΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

mbinakos@yahoo.xom

ΣΑΝΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 latomio@makednos.info

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

itheodosopoulos@gmail.com

   

 

Γραμματεία Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: Προβιά Χριστίνα, Καραγιαννίδου Κυριακή

Τηλέφωνο: 2467351163, 2467351156

Email: provia@kastoria.gov.gr, karagianidou@kastoria.gov.gr

 

 

 1. Οικονομική Επιτροπή.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.

Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου, β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,

γ) προελέγχει τον απολογισμό, δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, στ) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο, ζ) εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, η) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, θ) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο, ι) αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ια) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους, ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές, ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων, ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.

Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..

Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με

απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου.

Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.

Η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριάς είναι ο Δήμαρχος Καστοριάς κ. Ανέστης Αγγελής  και μέλη (τακτικά – αναπληρωματικά ) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όπως εμφανίζονται παρακάτω:

Τ Α Κ Τ Ι Κ Α  Μ Ε Λ Η

ONOMATEΠΩΝΥΜΟ

e-mail

ΖΗΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

lazaroszissis@yahoo.gr

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

kotoulasdimitris@gmail.com

ΛΙΑΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

podaek@yahoo.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

nikosfotia@yahoo.gr

ΒΕΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

vasilisvellidis@gmail.com

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 lykosakis@hotmail.com

ΤΟΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

kouzarifo@yahoo.gr

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ

antinoumat@yahoo.gr

ΣΤΟΥΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

antonisstoumbas@gmail.com

ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

stiliadisdim@yahoo.gr

ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

parxaridisxristos@gmail.com

ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 
     

 

Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής: Καραγιαννίδου Κυριακή, Κόζαρη Όλγα

Τηλέφωνο: 2467351156, 2467351157

Email: karagianidou@kastoria.gov.gr, olga.kozari@yahoo.gr  

 

 

 1. Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως: α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και ι) δημότες.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης: α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο. γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.. Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες  του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο

μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.

Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου.

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι ο Δήμαρχος κ. Αγγελής Ανέστης και μέλη της επιτροπής οι εκπρόσωποι των φορέων, όπως ακολουθούν:

α/α

Φορέας – σύλλογος

Τακτικό μέλος

Αναπληρωματικό μέλος

1

Φαρμακευτικός Σύλλογος

Παπαλάμπρου Γαβριήλ

2

Σύλλογος Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων & Τεχνικών Επιχειρήσεων

Κύρου Αθανάσιος

Μπίλλιας Γεώργιος

3

Σύλλογος Λογιστών Ν. Καστοριάς

Στεργιόπουλος Στέργιος

Κορεντζίδου Εριφύλλη

4

Ιατρικός Σύλλογος Καστοριάς

Παπαδόπουλος Λάζαρος

Παπανικολάου Νικόλαος

5

Δικηγορικός Σύλλογος Καστοριάς

Κολιόπουλος Νικόλαος

Τραντόπουλος Κων/νος

6

Σύλλογος Ιδιοκτητών καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Καστοριάς

Λιώγας Αθανάσιος

Γεωργιάδης Άγγελος

7

Εμπορικός Σύλλογος Καστοριάς

Πανταζής Ευάγγελος.

Βαϊνάς Τριαντάφυλλος

8

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών

Καραγιαννίδου Ευθυμία

9

Σωματείο Ταξί Καστοριάς «Αγ. Χριστόφορος»

Βασιλείου Γεώργιος

Τζέλιος Κοσμάς

10

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καστοριάς

Πάντσιος Βασίλειος

Γούσιας Θεόδωρος

11

Σωματείο Παραγ. & Πωλ. Λαϊκών Αγορ. Ν. Καστοριάς

Παπαβασιλείου Κοσμάς

Κωνσταντίνου Κων/νος

12

Αστικό ΚΤΕΛ Ν. Καστοριάς

Ζιώγας Νικόλαος

13

Υπεραστικό ΚΤΕΛ

Πιπέρης Ιωάννης

Πετρίδης Βασίλειος

14

Σωματείο Αρτοποιών Καστοριάς

Παπαδόπουλος Θέοδωρος

Γιαννάκης Πέτρος

15

ΓΕΟΚ

Τέρψης  Αθανάσιος

16

Ομοσπονδία Γούνας

Κοντού Ελεονώρα

Καρακουλάκης Μιλτιάδης.

17

Σωματείο Εργατοτεχνιτών Γούνας & Δέρματος Ιματ. & Κλωστ. Καστοριάς

Μάρκου Ελένη

Αλμπάνη Μαρία

18

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Μπάρτζου Δέσποινα

Λιάνας Παναγιώτης

19

Σύλλογος Ιδιοκτ.Ενοικ. Τουρ. Καταλυμάτων Ν. Καστοριάς

Παύλου Χρήστος

Λιάκας  Βασίλειος

20

Εθελοντική Εργασία

Καρανικολόπουλος Αθανάσιος

Βαενάς Δημήτριος

21

Νομαρχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ

Τσοτουρίδης Ελευθέριος

Πρέμπτη Αικατερίνη

22

Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό ΔΑΔ Ν. Καστοριάς

Πάνου Γεώργιος

 

23

Αθλητικός Όμιλος Αντισφαίρισης Καστοριάς

Βλαχόπουλος Παναγιώτης

Πανταζής Στ.

24

Α.Σ.Καστοριάς

Λέκκος Χρήστος

Τζήλλας Νικόλαος

25

Δήμος Καστοριάς

Βλάχος Αχιλλέας

 

26

Δήμος Καστοριάς

Θεοδοσόπουλος Σταύρος

 

27

Δήμος Καστοριάς

Μιχαηλίδου Μαρία

 

28

Δήμος Αγίας Τριάδος

Τσάπας Χαράλαμπος  του Ιωάννη

 

29

Δήμος Μεσοποταμίας

Ζυμπίδου – Ρεκάρη Τζένη

 

30

Δήμος Μακεδνών

Χάτσιος Ιωάννης

 

31

Δήμος Αγίων Αναργύρων

Τσιόπρας Φώτιος

 

32

Δήμος Βιτσίου

Πόπη Θεοδότα

 

 

Γραμματεία Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης: Σπύρου Χριστίνα, Μπέλλος Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2467351163

Email: kristinaspyrou@gmail.com, giannis.bellos@yahoo.gr

 

 

 

 1. Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 50 παρ. 3 Ν.1566/1985 και το άρθρο 2 υπ’ αριθ. απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1987 τεύχος Β’) η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Εισηγείται στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση Σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των Σχολικών κτηρίων, την επισκευή και συντήρηση τους, καθώς και το έργο των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου. Προτείνει στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τα Σχολικά κτήρια που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση δημοσίων Σχολείων, τη χρήση τους για άλλες ανάγκες κοινής ωφέλειας.3. Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για την συστέγαση δημόσιων Σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε Σχολείο, την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας κάθε συστεγαζόμενου Σχολείου. 4. Συντάσσει, με βάση τις προτάσεις των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πρόταση προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολικών μονάδων της περιοχής του Δήμου Καστοριάς. 5. Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα θέματα που αφορούν τον διοικητικό ή τον διαχειριστικό έλεγχο των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 6. Εισηγείται στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου θέματα που αφορούν την εκτέλεση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Καστοριάς, στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με το Ν.3879/2010 (ΦΕΚ Α΄163) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 
  7. Προτείνει στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου θέματα που αφορούν την αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου ή τρίτων για την ανέγερση διδακτηρίων, την επιλογή οικοπέδων μετά κτηρίων κατάλληλων να χαρακτηρισθούν ως διδακτήρια, την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, την ανέγερση σχολικών κτηρίων, την μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων.
  8. Εισηγείται στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου για την διάθεση λειτουργούντος διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένης της οργάνωσης συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της οικείας Σχολικής Επιτροπής ή του οικείου Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας.  9. Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου για τα θέματα μεταφοράς των μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών και λυκείων. 10. Εισηγείται και προτείνει στον Δήμο θέματα που αφορούν την καλύτερη εποπτεία και τον έλεγχο των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. 11. Γνωμοδοτεί στα αρμόδια όργανα του Δήμου επί θεμάτων που αφορούν στην επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους, κατά την παρ. 4, εδάφιο 26 του άρθρου 94 Ν.3852/2010. 12. Προτείνει στα αρμόδια όργανα του Δήμου για την διακοπή μαθημάτων, λόγω επιδημικής νόσου ή άλλων έκτακτων συνθηκών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καστοριάς, κατά την παρ. 4, εδάφιο 27 του άρθρου 94 Ν.3852/2010.

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας είναι ο Δήμαρχος κ. Αγγελής Ανέστης και μέλη της επιτροπής οι εκπρόσωποι των φορέων, όπως ακολουθούν:

Α/Α

Τακτικό μέλος

Ιδιότητα

Αναπληρωματικό μέλος

1

Αγγελής Ανέστης – Δήμαρχος

Πρόεδρος της ΔΕΠ

Παπαδημητρίου Λεωνίδας (Αντιδήμαρχος) -Αναπληρωτής Προέδρου

2

Νάτση Στεργιανή

Εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ Ν. Καστοριάς

Βαφειάδου Μαγδαληνή

3

Μέλη Ευθαλία

Εκπρόσωπος της Β/θμιας εκπαίδευσης

Κωστούλας Δημήτριος

4

Τελίδου Θεοδώρα

Εκπρόσωπος της Α/θμιας εκπαίδευσης

Κανδύλη Αγνή

5

Πάτρας Ιωάνης

Εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε

Τσουμαροπούλου Σταυρούλα

6

Φράσιας Χρήστος

Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων

Ασμακίδου Παρασκευή

7

Μάρκου Ελένη

Εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς

Παπανδρέου Αθανάσιος

8

Ελένη Μεσελίδου

Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Καστοριάς (Ε.Β.Ε.Κ.)

Ελευθεριάδης Σάββας

 

Γραμματεία Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας: Αικατερίνη Νικολάου

Τηλέφωνο: 2467028195

Email: kaslibr@otenet.gr